Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
Anasayfa » Kitaplar » Kıymetli Evrak Hukuku (sert Kapak - Ciltli)
Kıymetli Evrak Hukuku (Sert Kapak - Ciltli)
Kitap Adı
:
Kıymetli Evrak Hukuku (Sert Kapak - Ciltli)
Yayın Evi
:
On İki Levha Yayıncılık
Yayın Yılı
:
2013
Satış Fiyatı
:
35.00 TL
ISBN No
:
9786051520605

KISA TANITIM:


Yeni Türk Ticaret Kanunu'na, Yeni Çek Kanunu'na ve Yeni Sermaye Piyasası Kanunu'na göre güncellenmiştir.
"Kitabımız 2013 yılı başında yayımlandığında en güncel "Kıymetli Evrak Hukuku" kitabı idi. (Yeni) Türk Ticaret Kanunu, (yeni) Çek Kanunu ve (yeni) Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kaleme alınmıştı. Kısa zamanda tükendi ve öğrencilerimizin ihtiyacının karşılanması amacıyla hemen bir tıpkıbasım yapılmasına karar verildi."
(Önsöz'den)


      1. Genel Olarak
      2. Yasal Düzenleme
      2.1. Kaynak
      2.2. Mevzuat
      2.2.1. TK
      2.2.1.1. Üçüncü kitap
      2.2.1.2. TK'nın diğer kitapları
      2.2.2. TK dışındaki mevzuat
      2.2.2.1. MK ve BK
      2.2.2.2. Diğer kanunlar
      2.3. Muhtelif Tür Kıymetli Evrak
      2.3.1. TK'da düzenlenen kıymetli evrak türleri
      2.3.2. MK'da düzenlenen kıymetli evrak türleri
      2.3.3. SerPK'da düzenlenen kıymetli evrak türleri
      2.3.4. SPK tebliğleri ile düzenlenen kıymetli evrak türleri
      2.3.5. Diğer mevzuatta düzenlenen kıymetli evrak türleri
      3. TK'nın Kıymetli Evraka İlişkin Düzenlemesinin Özelliği
      4. Doktrin
      4.1. Türk Hukuku
      4.2. İsviçre Hukuku
      4.3. Alman Hukuku
      4.4. Avusturya Hukuku
      4.5. Fransız Hukuku
      İkinci Bölüm: Temel Kavramlar
      1. Kıymetli Evrak
      1.1. Tanım
      1.2. Unsurları
      1.2.1. Maddi (somut) unsur: Senet
      1.2.2. Maddi olmayan (soyut) unsur: Devredilebilir nitelikte bir hak
      1.3. Kavramsal Özellikleri
      1.3.1. Hak ve senet birlikteliği
      1.3.2. Devredilebilirlik (Dolanım/Tedavül yeteneği)
      1.4. Özelliklerin Yasal Görünüm Biçimleri
      1.5. Kıymetli Evrak Sınıflandırmaları
      1.5.1. Temsil ettikleri hakkın türü bakımından
      1.5.1.1. Alacak senetleri
      1.5.1.2. Emtia senetleri (Makbuz senedi ve varant)
      1.5.1.3. Ortaklık hakkı veren senetler (Pay senetleri ve ilmühaberler)
      1.5.1.4. Ortaklığa katılma senetleri
      1.5.1.5. Karma nitelikli senetler
      1.5.2. Kurucu (yaratıcı) ya da açıklayıcı olmaları bakımından
      1.5.2.1. Sınıflandırma
      1.5.2.1.1. Kurucu (yaratıcı) kıymetli evrak
      1.5.2.1.2. Açıklayıcı kıymetli evrak
      1.5.2.2. Kurucu (yaratıcı) kıymetli evrakı reddeden görüş
      1.5.2.3. Değerlendirme
      1.5.3. Kamu güvenliğine sahip olup olmamaları bakımından
      1.5.3.1. Kamu güvenliğine sahip olan kıymetli evrak
      1.5.3.2. Kamu güvenliğine sahip olmayan kıymetli evrak
      1.5.4. Yaratılmalarına neden olan temel ilişki ile bağlantıları bakımından
      1.5.4.1. Soyut (mücerret) kıymetli evrak
      1.5.4.2. İllî (sebebe bağlı) kıymetli evrak
      1.5.5. İskonto esasına tabi olup olmamaları bakımından
      1.5.6. Asıl (ana) senet-Yan senet
      1.5.7. Devir şekilleri bakımından (nama-emre-hamile/hamiline yazılı kıymetli evrak)
      2. Menkul Kıymet
      2.1. Muhtelif Tür Menkul Kıymet
      2.1.1. TK
      2.1.1.1. Pay senedi, kupon ve talon
      2.1.1.2. İlmühaber
      2.1.1.3. İntifa senedi
      2.1.1.4. Borçlanma senetleri ile alma ve değiştirme hakkını içeren senetler
      2.1.2. MK
      2.1.2.1. İpotekli borç senedi
      2.1.2.2. İrat senedi
      2.1.2.3. Rehinli tahvil
      2.1.2.4. Rehin makbuzu
      2.1.3. SerPK
      2.1.3.1. İpoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymet
      2.1.3.2. İpotek ve varlık teminatlı menkul kıymet
      2.1.3.3. Kira sertifikası
      2.1.4. SPK Tebliğleri
      2.1.4.1. Oydan yoksun hisse senedi
      2.1.4.2. Yatırım fonu katılma belgesi
      2.1.4.3. Depo sertifikası
      2.1.4.4. Hisse senedine dönüştürülebilir tahvil
      2.1.4.5. Değiştirilebilir tahvil
      2.1.4.6. Katılma intifa senedi
      2.1.4.7. Kârdan pay alma hakkı veren tahvil
      2.1.4.8. Banka bonosu
      2.1.4.9. Finansman bonosu
      2.1.4.10. Altın, gümüş ve platin bonosu
      2.1.4.11. Gayrimenkul sertifikası
      2.1.4.12. Kâr ve zarar ortaklığı belgesi
      2.1.4.13. Ortaklık varantları
      2.1.4.14. Aracı kuruluş varantları
      2.1.5. Özel Kanun ve Bakanlar Kurulu Kararları
      2.1.5.1. Hamiline yazılı mevduat sertifikası
      2.1.5.2. Gelir ortaklığı senedi
      3. Evraksız Kıymetli Evrak
      4. Kıymetli Evraka Benzeyen Senetler
      4.1. Klasik Öğreti
      4.1.1. İbraz senetleri (Prasentationspapiere)
      4.1.2. Teşhis senetleri (Legitimationspapiere)
      4.2. Değerlendirme
      4.3. Görüşümüz
      4.3.1. Hak ve senet birlikteliğinin (tam olarak) bulunmadığı senetler
      4.3.2. Dolanıma (tedavüle) özgülenmemiş ya da düzenleyenin dolanımı (tedavülü) engelleyebileceği senetler
      5. Kıymetli Evrakın İptali
      5.1. Genel Olarak
      5.2. Zayi Olma (Zıya) Kavramı
      5.3. İptal Talebi ve Kararı
      5.4. Zayi Olma Hallerine Göre Ortaya Çıkabilecek Farklı Durumlar
      5.5. Zayi Olma Dışında İptal Davası Olanağının Olup Olmadığı Sorunu
      5.6. İptal Davası Sonucunda Alınan İptal Kararının Hükümleri
      6. Kıymetli Evrakta Sınırlı Sayı (Numerus Clausus) İlkesi
      Üçüncü Bölüm: Nama, Emre ve Hamiline Yazılı Senetler
      1. Genel Olarak
      2. Nama Yazılı Senetler
      2.1. Tanım
      2.2. Nama Yazılı Senetlerin Devri
      2.3. Nama Yazılabilecek Senetler (Kıymetli Evrak)
      2.4. Nama Yazılı Senetlerde Def'iler
      2.5. Nama Yazılı Senetlerin Zıyaı ve İptali
      2.6. Eksik Nama Yazılı Senet
      3. Emre Yazılı Senetler
      3.1. Tanım
      3.2. Emre Yazılı Senetlerin Devri
      3.3. Emre Yazılabilecek Senetler (Kıymetli Evrak)
      3.4. Emre Yazılı Senetlerde Def'iler
      3.4.1. Mutlak def'iler
      3.4.1.1. Senet metninden anlaşılan def'iler
      3.4.1.2. Senedin geçersizliğine ilişkin def'iler
      3.4.2. Nispi def'iler
      3.4.2.1. Kişisel def'iler
      3.4.2.2. Kişisel olmayan nispî def'iler
      3.5. Emre Yazılı Senetlerin Zıyaı ve İptali
      3.5.1. Genel olarak
      3.5.2. İptal usulü
      3.5.2.1. Ödeme yasağı
      3.5.2.2. Poliçeyi eline geçiren kişinin bilinmesi
      3.5.2.3. Poliçeyi eline geçiren kişinin bilinmemesi
      3.5.2.4. Teminat
      4. Hamiline/Hamile Yazılı Senetler
      4.1. Tanım
      4.2. Hamiline Yazılı Senetlerin Devri
      4.3. Hamiline Yazılabilecek Senetler (Kıymetli Evrak)
      4.4. Hamiline Yazılı Senetlerde Def'iler
      4.5. Hamiline Yazılı Senetlerin Zıyaı ve İptali
      4.5.1. Genel olarak
      4.5.2. Hamiline yazılı faiz kuponları
      4.5.3. Banknotlar ve buna benzer kâğıtlarda usul
      4.5.4. İpotekli borç senedi ve irat senedi
      5. Senedin Türünün Değiştirilmesi (Tahvil/Dönüştürme)
      5.1. Genel Olarak
      5.2. Tür Değiştirme Usulü
      5.3. TK'da Çözümlenmemiş Bazı Sorunlar ve Sonuçları
      Dördüncü Bölüm
      Kambiyo Senetleri
      Birinci Ayrım
      Genel Bakış
      1. Ön Bilgiler
      1.1. Temel (Adi/Alt) İlişki / Kambiyo İlişkisi
      1.2. Kambiyo Taahhüdünün/İlişkisinin Doğumu
      1.3. Temel İlişki İle Kambiyo İlişkisinin Karşılıklı Durumları
      2. Kambiyo Senetlerinin Özellikleri
      2.1. Kambiyo Senetlerinde Soyutluk İlkesi Geçerlidir
      2.1.1. Biçimsel soyutluk (ispat soyutluğu)
      2.1.2. Maddi soyutluk
      2.2. Kambiyo Senetlerinde Sınırlı Sayı (Numerus Clausus) İlkesi Geçerlidir
      2.3. Kambiyo Senetleri Özellikli (Mevsuf) Şekil Şartlarına Tâbidir
      3. Ortak Hükümler
      4. Kambiyo Senetlerinin Ekonomik İşlevleri
      İkinci Ayrım
      Poliçe
      1. Kavram
      2. Şekil Şartları (Unsurlar)
      2.1. Yasal Şekil Şartları
      2.2. İhtiyarî (İsteğe Bağlı) Kayıtlar
      2.3. Damga Pulu
      2.4. Şekil Şartlarındaki Noksanlıklar ve Sonuçları
      3. İşleyiş
      4. Kabul
      5. Nüsha
      6. Zamanaşımı
      6.1. Zamanaşımı Süreleri
      6.2. Zamanaşımının Kesilmesi
      6.3. Zamanaşımının Kesilmesinin Hükümleri
      7. Karşılığın İntikali
      7.1. Genel Olarak
      7.2. Karşılığın İntikal Ettiği Haller
      7.2.1. Düzenleyenin iflâsı
      7.2.2. Düzenleyenin iradesi ile karşılığı devretmesi
      8. Sebepsiz Zenginleşme
      8.1. Genel Olarak
      8.2. Şartları
      8.2.1. Poliçeden doğan talep haklarının sona ermesi
      8.2.2. Hamilin zarara uğraması
      8.2.3. Düzenleyenin ya da poliçeyi kabul etmiş olan muhatabın hamilin zararına olarak zenginleşmiş olması
      8.3. Sebepsiz Zenginleşme Talebi (Davası)
      8.3.1. İstem sahibi
      8.3.2. İstemin yöneltilebileceği kişiler
      8.3.3. İstemin içeriği
      8.3.4. Görevli ve yetkili mahkeme
      8.3.5. Zamanaşımı
      9. Emre Yazılı Havale
      9.1. Kavram
      9.2. Hükümleri
      Üçüncü Ayrım
      Bono (Emre Yazılı Senet)
      1. Terminoloji
      2. Kavram
      3. Şekil Şartları (Unsurlar)
      3.1. Yasal Şekil Şartları
      3.1.1. "Bono" ya da "emre yazılı senet" kelimesi
      3.1.2. Belirli bir bedeli kayıtsız/koşulsuz ödeme vaadi
      3.1.3. Vade
      3.1.3.1. Vade türleri
      3.1.3.1.1. Görüldüğünde
      3.1.3.1.2. Görüldükten belirli bir süre sonra
      3.1.3.1.3. Düzenleme gününden belirli bir süre sonra
      3.1.3.1.4. Belirli bir günde
      3.1.3.2. Muhtelif deyimler ve sürelerin hesabı
      3.1.3.2.1. Muhtelif deyimler
      3.1.3.2.2. Sürelerin hesabı
      3.1.3.2.3. Takvimlerin çatışması
      3.1.4. Ödeme yeri
      3.1.5. Kime ya da kimin emrine ödenecek ise onun adı ve soyadı ya da ticaret unvanı (lehtar)
      3.1.6. Senedin düzenlenme tarihi ve yeri
      3.1.7. Düzenleyenin imzası
      3.2. İhtiyarî (İsteğe Bağlı) Kayıtlar
      3.2.1. "Bedeli nakten/malen alınmıştır" kaydı
      3.2.2. Muacceliyet kaydı
      3.2.3. Diğer kayıtlar
      3.3. Damga Pulu
      3.4. Şekil Şartlarındaki Noksanlıklar ve Sonuçları
      4. İşleyiş
      5. Hatır Bonosu (Bedelsiz ya da Karşılıksız Bono)
      6. Açık (Beyaz) Bono
      7. Teminat Bonosu (Senedi)
      8. İmza Edenlerin Sorumluluğu (İmzaların Bağımsızlığı İlkesi)
      9. Senet Metnindeki Değişiklikler/Bozma-Değiştirme
      10. Devir
      11. Ciro
      11.1. Düzenleme, Kavram, Hukuki Niteliği ve Özellikleri
      11.1.1. Düzenleme
      11.1.2. Kavram
      11.1.3. Hukuki niteliği
      11.1.4. Özellikleri
      11.2. Cironun Şekli ve Çizilmesi
      11.3. Cironun Zamanı
      11.4. Ciroda Kişiler
      11.5. Cironun Hükümleri
      11.5.1. Devir işlevi
      11.5.2. Hamilin hak sahipliğini ispat (teşhis) işlevi
      11.5.3. Teminat işlevi
      11.6. Cironun Türleri
      11.6.1. Devir (nakil/temlik) cirosu
      11.6.1.1. Tam ciro
      11.6.1.2. Beyaz ciro
      11.6.2. Tahsil cirosu
      11.6.3. Rehin cirosu
      11.6.4. Garanti Cirosu
      11.7. Ciro-Alacağın Devri (Karşılaştırma)
      12. Aval
      13. Ödeme
      13.1. Ödeme İçin İbraz
      13.1.1. Genel olarak
      13.1.2. İbrazın tabi olduğu usul ve esaslar
      13.1.2.1. Kim ibraz eder?
      13.1.2.2. Kime ibraz edilir?
      13.1.2.3. Ne ibraz edilir?
      13.1.2.4. Nasıl ibraz edilir?
      13.1.2.5. Nerede ibraz edilir?
      13.1.2.6. Ne zaman ibraz edilir?
      13.1.2.6.1. Görüldüğünde vadeli bono/poliçe
      13.1.2.6.2. Diğer türde vadeli bono/poliçe
      13.1.2.6.3. İbraz zamanı ile ilgili diğer esaslar
      13.1.3. Ödeme için süresinde ibrazın sonuçları
      13.1.4. Süresinde ibraz etmemenin sonuçları
      13.1.4.1. Alacaklı temerrüdü - Borçlunun tevdi imkânı
      13.1.4.1.1. Genel olarak tevdi hakkı
      13.1.4.1.2. Tevdiin/Tevdi etmemenin hukuki sonuçları
      13.1.4.2. Başvuru borçlularına başvurma hakkının düşmesi
      13.1.4.3. Asıl borçluya başvurma hakkının kapsamında daralma
      13.2. Ödemenin Gerçekleşmesi
      13.2.1. Genel olarak
      13.2.2. Ödemenin zamanı: Vadede ödeme
      13.2.2.1. Vadede ödeme yapan borçlunun durumu
      13.2.2.2. Vadede tam ödeme
      13.2.2.3. Vadede kısmi ödeme
      13.2.3. Vadeden önce ödeme
      13.2.4. Yabancı para üzerinden ödeme
      13.2.5. Ödeme zamanının uzatılması (temdit)
      13.3. Ödememe Hâlinde Başvurma (Müracaat) Hakkı
      13.3.1. Başvurma (müracaat) hakkı kavramı
      13.3.2. Başvurma hakkının sujeleri/sahibi/sahipleri
      13.3.3. Hamile karşı sorumlu olanlar ve sorumluluklarının hukuki niteliği
      13.3.3.1. Hamile karşı sorumlu olanlar
      13.3.3.2. Asıl borçlu
      13.3.3.3. Başvuru borçluları
      13.3.3.4. Sorumluluğun hukuki niteliği ve özellikleri
      13.3.4. Başvurma hakkının kullanılmasının şartları
      13.3.4.1. Maddi şart: Ödememe
      13.3.4.1.1. Vadede ödememe
      13.3.4.1.2. Ödememe hâlinin vadeden önce sabit olması (vadeden önce başvurma hakkı)
      13.3.4.2. Şeklî şart: Protesto
      13.3.4.2.1. Kavram
      13.3.4.2.2. Protesto hâlleri
      13.3.4.2.3. Protesto süresi
      13.3.4.2.4. Protesto düzenlenmesine ilişkin usul
      13.3.4.2.4.1. Protesto düzenlemeye yetkili merci
      13.3.4.2.4.2. Protestonun şekli, içeriği, sakat protesto
      13.3.4.2.5. Protestodan muafiyet hâlleri
      13.3.4.2.5.1. Bono (poliçe) üzerinde protestodan muafiyete ilişkin kayıt olması
      13.3.4.2.5.2. İflas
      13.3.4.2.5.3. Mücbir sebep
      13.3.4.2.6. Protestoya bağlanan sonuçlar
      13.3.4.3. Düzen şartı: İhbar
      13.3.4.3.1. Anlamı ve İşlevi
      13.3.4.3.2. Yüküm niteliği
      13.3.4.3.3. İhbarın süresi ve şekli
      13.3.4.3.4. İhbar etmemenin sonucu
      13.3.5. Başvurma hakkının kapsamı
      13.3.5.1. Hamilin başvurma hakkının kapsamı
      13.3.5.1.1. Bononun ödenmeyen (poliçenin kabul edilmeyen veya ödenmeyen) bedeli ile şart kılınmışsa işlemiş faiz
      13.3.5.1.2. Temerrüt faizi
      13.3.5.1.2.1. Zorunlu şart: Borçlu temerrüdünün gerçekleşmesi
      13.3.5.1.2.2. Temerrüt faizi oranları
      13.3.5.1.2.3. Yabancı para üzerinden düzenlenen senetlerde temerrüt faizi talebi
      13.3.5.1.3. Başvuru masrafları
      13.3.5.1.4. Komisyon
      13.3.5.2. Ödeyen başvuru borçlusunun başvurusunun kapsamı
      13.3.5.2.1. Hamile ödenen meblâğın toplamı
      13.3.5.2.2. Temerrüt faizi
      13.3.5.2.3. Masraflar
      13.3.5.2.4. Komisyon
      13.3.6. Başvurma hakkının kullanılış yöntemi
      13.3.6.1. Bono (veya poliçe) ile protesto evrakının ibraz ve teslimi
      13.3.6.2. Geriye ciro
      13.3.6.3. Retret
      13.3.7. Başvurma hakkının düşmesi
      13.3.7.1. Başvurma hakkını düşüren hâller
      13.3.7.2. Başvurma hakkının düşmesinin sonuçları
      13.3.8. Araya girerek ödeme
      14. Nüsha
      15. Suret
      16. Zamanaşımı
      16.1. Zamanaşımı Süreleri
      16.2. Zamanaşımının Kesilmesi
      16.2.1. Nedenler
      16.2.2. Hükümleri
      17. Karşılığın Devri
      18. Sebepsiz Zenginleşme
      18.1. Genel Olarak
      18.2. Şartları
      18.2.1. Bonodan doğan istem haklarının sona ermesi
      18.2.2. Hamilin zarara uğraması
      18.2.3. Düzenleyenin hamilin zararına olarak zenginleşmiş olması
      18.3. Sebepsiz Zenginleşme Davası
      18.3.1. İstem sahibi
      18.3.2. İstemin yöneltilebileceği kişiler
      18.3.3. İstemin içeriği
      18.3.4. Görevli ve yetkili mahkeme
      18.3.5. Zamanaşımı
      19. Emre Yazılı Ödeme Vaadi
      19.1. Kavram
      19.2. Hükümleri
      Dördüncü Ayrım
      Çek
      1. Genel Olarak
      1.1. Kanuni Düzenleme
      1.2. Tarihi Gelişimi ve İktisadi Önemi
      1.3. Hukuki Niteliği
      2. Çekin Düzenlenmesi
      2.1. Çek Düzenlemenin Ön Şartları
      2.1.1. Karşılık
      2.1.2. Çek anlaşması
      2.1.3. Karşılık ve/veya çek anlaşmasının bulunmaması
      2.2. Çek Düzenlenmesinde Şekil
      2.2.1. Zorunlu unsurlar
      2.2.1.1. Çek kelimesi
      2.2.1.2. Belirli bir bedelin ödenmesi için kayıtsız ve şartsız havale
      2.2.1.3. Muhatap
      2.2.1.4. Ödeme yeri
      2.2.1.5. Düzenlenme tarihi ve yeri
      2.2.1.5.1. Düzenlenme tarihi
      2.2.1.5.2. Düzenlenme yeri
      2.2.1.6. Düzenleyenin imzası
      2.2.2. Unsurların bulunmaması ve açık çek
      2.2.3. ÇekK’da öngörülen özel düzenleme
      2.2.3.1. Çek hesabı açılması ve çek defteri verilmesine ilişkin
      2.2.3.2. Matbu çek yapraklarının kullanılması zorunluluğuna ilişkin
      2.2.3.2.1. Tacir çeki
      2.2.3.2.2. Matbu hamiline yazılı çek
      2.2.3.3. Tamamlayıcı unsurlara ilişkin
      2.2.4. Çeke konulabilecek ihtiyari kayıtlar
      2.2.4.1. Kanunda öngörülen ihtiyari kayıtlar
      2.2.4.1.1. Çekin türüne ilişkin kayıtlar
      2.2.4.1.2. Ödemeye ilişkin kayıtlar
      2.2.4.1.3. Ödenmeme hâline yönelik kayıtlar
      2.2.4.2. Kanunda öngörülmeyen ihtiyari kayıtlar
      2.2.4.2.1. Düzenleyen ile muhatap arasındaki ilişkiye yönelik olarak
      2.2.4.2.2. Düzenleyen ile hamil arasındaki ilişkiye yönelik olarak
      2.2.4.2.3. Muhatap ile hamil arasındaki ilişkiye yönelik olarak
      2.2.5. Yasak kayıtlar
      2.2.5.1. Çekin geçerliliğini etkilemeyen yasak kayıtlar
      2.2.5.1.1. Kabul kaydı (ve muhatabın aval beyanı ile cirosu)
      2.2.5.1.2. Vade (muacceliyet) kaydı
      2.2.5.1.3. Faiz kaydı
      2.2.5.1.4. Düzenleyenin sorumsuzluk kaydı
      2.2.5.2. Çekin geçerliliğini etkileyen yasak kayıtlar
      2.2.6. Çekte suret yasağı ve nüsha
      3. Çekin Tedavülü (Devri)
      3.1. Genel Olarak
      3.2. Nama Yazılı Çekin Devri
      3.3. Emre Yazılı Çekin Devri
      3.4. Hamiline Yazılı Çekin Devri
      4. Çekin Ödenmesi
      4.1. Çekte "Vade" Sorunu
      4.1.1. Çekin görüldüğünde ödeneceği kuralı (TK)
      4.1.2. İleri düzenlenme tarihli çek kullanımının önlenememesi
      4.1.3. Uygulamanın kanun koyucu tarafından da kabulü (Çek)
      4.2. Ödeme İçin İbraz
      4.2.1. İbraz yeri
      4.2.1.1. Muhatap bankaya ibraz
      4.2.1.2. Takas odasına ibraz
      4.2.2. İbraz süresi
      4.2.2.1. İbraz sürelerinin önemi
      4.2.2.2. Kanunda öngörülen farklı ibraz süreleri
      4.2.2.3. İbraz sürelerinin hesaplanması
      4.2.2.4. İbraz sürelerinin hukuki niteliği
      4.2.2.5. İbraz sürelerinin geçirilmesinin sonuçları
      4.3. Muhatabın Ödeme Yükümlülüğü
      4.3.1. Karşılığın tamamen ya da kısmen bulunması hâlinde
      4.3.2. Karşılığın tamamen ya da kısmen bulunmaması hâlinde
      4.4. Çek Karşılığının Ödenmesi
      4.4.1. Muhatap bankanın inceleme yükümlülüğü
      4.4.2. Kimlik tespiti ve çekin ödenme şekli
      4.4.3. Ödeme hâlinde yapılacak işlemler
      4.4.3.1. Tam ödeme hâlinde
      4.4.3.2. Kısmi ödeme hâlinde
      4.4.4. Karşılığı bulunmayan bir çekin ödenmesi
      4.4.5. Sahte veya tahrif edilmiş bir çekin ödenmesi
      4.5. Çekten Cayma
      4.5.1. Anlamı
      4.5.2. Şartları
      4.5.3. Sonuçları
      5. Çekin Ödenmemesi ve Sonuçları
      5.1. Çekin Muhtemel Ödenmeme Nedenleri ve "Karşılıksızlık"
      5.2. Ödenmeme Durumunun Tespiti
      5.3. Çekin Karşılıksız Kalmasının Hukuki Yaptırımı
      5.3.1. Başvurma hakkı
      5.3.1.1. Genel olarak
      5.3.1.2. Başvurma hakkının şartları
      5.3.1.3. Başvurma hakkının kapsamı
      5.3.1.4. Başvurma hakkına ilişkin zamanaşımı süresi
      5.3.2. Başvurma hakkını kaybeden hamilin durumu
      5.3.2.1. Genel olarak
      5.3.2.2. Sebepsiz zenginleşme davası
      5.3.2.3. Hamilin temel ilişkiye dayanabilmesi
      5.3.2.4. Karşılığın devri
      5.4. Çekin Karşılıksız Kalmasının İdari Yaptırımı
      5.4.1. ÇekK’da öngörülen özel hükümler
      5.4.2. Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı
      5.4.2.1. Genel olarak
      5.4.2.2. Kabahatin unsurları
      5.4.2.3. Kabahat için öngörülen idari yaptırım
      5.4.2.4. Kabahatin faili
      5.4.2.5. Kabahate ilişkin idari yaptırım kararı
      5.4.2.5.1. İdari yaptırım kararının verilmesi
      5.4.2.5.2. İdari yaptırım kararının kaldırılması
      5.4.2.5.3. İdari yaptırım kararının sonuçları
      6. Özel Çek Türleri
      6.1. Genel Olarak
      6.2. Çizgili Çek
      6.3. Mahsup Çeki
      6.4. Teyitli (Bloke) ve Garantili Çek
      6.4.1. Genel olarak
      6.4.2. Teyitli (bloke) çek
      6.4.3. Garantili çek
      6.5. Banka Çeki
      Beşinci Ayrım
      Kanunlar İhtilâfı
      1. Genel Olarak
      2. Poliçeye (ve Bonoya) İlişkin Kanunlar İhtilâfı Hükümleri
      3. Çeke İlişkin Kanunlar İhtilâfı Hükümleri
      Altıncı Ayrım
      Kambiyo Senetlerine Özgü Takip Yolları
      1. Genel Olarak
      2. Takibin Kabulü Şartları
      2.1. Alacağın kambiyo senedine dayanması gerekir
      2.2. Önce rehne başvurma zorunluluğu yoktur
      2.3. Yetkili icra dairesine yapılan takip talebi İİK 58’deki kayıtları içermelidir
      2.4. Kambiyo senedinin aslının ve borçlu adedi kadar onaylı örneğinin takip talebine eklenmesi zorunludur
      2.5. Borçlu iflasa tabi kişilerden ise, takip talebinde, hangi takip yolunun seçildiği belirtilmelidir
      2.6. Kambiyo senedinin vadesinin gelmiş olması gerekir
      2.7. Alacaklının takip hakkının bulunması ve borçlunun kambiyo senedi uyarınca sorumlu olması gerekir
      2.7.1. Alacaklı (takip alacaklısı: yetkili hamil)
      2.7.2. Borçlu (takip borçlusu)
      3. Ödeme Emri ve İçeriği
      4. Ödeme Emrine İtiraz
      4.1. Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu ile Takipte İtiraz
      4.1.1. İleri sürülmesi, ileri sürülmemesinin sonucu ve itirazın takibe etkisi
      4.1.2. İmzaya itiraz
      4.1.3. Borca itiraz
      4.2. Kambiyo Senetlerine Özgü İflas Yolu ile Takipte İtiraz
      4.2.1. İleri sürülmesi, ileri sürülmemesinin sonucu ve itirazın takibe etkisi
      4.2.2. Ödeme emrine itiraz edilmemesi halinde iflas davası
      5. Kambiyo Senetlerine Özgü Takip Yollarında Şikayet
      6. Uygulanacak Diğer Hükümler
      7. Müşterek Hükümler
      8. Kambiyo Senetlerine Özgü Takip Yollarının Genel Haciz ve İflas Yollarından Temel Farkları
      8.1. Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolunun Genel Haciz Yolundan Temel Farkları
      8.2. Kambiyo Senetlerine Özgü İflas Yolunun Genel İflas Yolundan Temel Farkları
      Beşinci Bölüm
      Emtia Senetleri
      1. Genel Olarak Emtia Senetleri
      2. Makbuz Senedi ve Varant
      2.1. Çıkarmaya Yetkili Kuruluş
      2.2. Makbuz Senedi ve Varantın Hukuki Niteliği
      2.3. Makbuz Senedi ve Varantın Şekil Şartları
      2.4. Makbuz Senedi ve Varantın Devri
      2.5. Makbuz Senedi ve Varanta Konu Mallar Üzerindeki Tasarruflar
      2.5.1. Tasarruf işlemlerinde senet esası
      2.5.2. Tevdi olunan malların geri alınması
      2.5.3. Tevdi olunan malların sattırılması
      2.6. Başvurma hakkı
      2.7. Zamanaşımı
      2.8. Makbuz Senedi ve Varantın Kaybı
      Madde İndeksi
      Kavram İndeksi
      Kambiyo Senedi Örnekleri 

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 23005
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0