Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
İÇERİK ARAMA
Anasayfa » İçerik Kategorileri » Yargıtay Kararı
İÇERİK BAŞLIĞI
YAYIN TARİHİ
CEZASI ERTELENEN SANIK HAKKINDA ÖNGÖRÜLEN DENETİM
CEZASI ERTELENEN SANIK HAKKINDA ÖNGÖRÜLEN DENETİM
SANIĞIN DAHA ÖNCE KASITLI BİR SUÇTAN MAHKUM OLDUĞU ANLAŞILDIĞINDAN, SANIK HAKKINDA HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA KARAR VERİLEMEZ. USULÜNE UYGUN TEBLİGATA RAĞMEN DURUŞMALARA GELİP DAVAYA ....
8/5/2010
KANUN DIŞI ELDE EDİLMİŞ DELİL
KANUN DIŞI ELDE EDİLMİŞ DELİL
SANIK HAKKINDA MAHKUMİYET HÜKMÜ KURULURKEN DELİL OLARAK KABUL EDİLEN TELEFON DİNLEME KAYITLARI, DOSYA İÇİNDEKİ NÜFUS KAYITLARINA GÖRE SANIK İLE TANIKLIKTAN ÇEKİNME HAKKI BULUNAN KARDEŞLERİ SANIK, TANI....
8/5/2010
SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA KURULAN ÖRGÜTE ÜYE OLMAK
SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA KURULAN ÖRGÜTE ÜYE OLMAK
Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçundan (Ankara Onbirinci Ağır Ceza Mahkemesi)'nin 03.10.2007 tarihli ve 2006/136 esas 2007/239 sayılı kararıyla verilen 1 yıl 15 gün hapis cezasına hüküm....
8/5/2010
KÖTÜ MUAMELE
KÖTÜ MUAMELE
Kötü muamele suçundan sanık U........ D.......'nin, 5237 sayılı TCY.nın 232/1.maddesi uyarınca 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, bu cezasının aynı Kanun'un 50/1-d fıkrası gereğince 12 ay süre....
8/5/2010
AİLE BAŞKANININ SORUMLULUĞU
AİLE BAŞKANININ SORUMLULUĞU
Dava dilekçesinde, 4780 YTL tazminatın faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalılardan Teyfik vekili tarafın....
8/5/2010
MÜHÜR BOZMA
MÜHÜR BOZMA
Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi ....
8/5/2010
AYNI TAŞINMAZDA PAY SATIN ALMAK
AYNI TAŞINMAZDA PAY SATIN ALMAK
Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan onalım davasına dair karar, davalı M.Zeki tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup, gereği görüşülüp düşünüldü. Uyuşma....
8/5/2010
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI
Dosya İncelenerek gereği düşünüldü: 1- Temyiz isteminin reddine dair, 28.03.2008 gün ve 2007/567- 2008/116 sayılı ek kararda bir isabetsizlik görülmediğinden, bu karara yönelik mağdur vekilinin tem....
8/5/2010
TİCARİ DEFTERLER
TİCARİ DEFTERLER
Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda, ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraf ve....
8/5/2010
KESİNLİK SINIRI
KESİNLİK SINIRI
Ceza Genel Kurulu 2008/8-62 E, 2008/75 K. KESİNLİK SINIRI LEHE OLAN KANUN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINDA USÜL PARA CEZASI SEÇENEK YAPTIRIMLAR "İçtihat Metni" Sanığın lehe yasa olan 5237 s....
8/5/2010
SİLAH TAŞIMA RUHSATI MÜSADERE
SİLAH TAŞIMA RUHSATI MÜSADERE
Yerel Mahkemece, TCY.nın 36/2. maddesi gereğince zoralıma karar verilmesi yerine, yasa ve yönetmelik hükümlerine aykırı olarak silahın ruhsata bağlanabileceğine karar verilmesi olanaksızdır. (Ateşl....
4/1/2005
VASİNİN İTİRAZI VEYA VASİNİN ŞAHSINA İTİRAZ ÜZERİN
VASİNİN İTİRAZI VEYA VASİNİN ŞAHSINA İTİRAZ ÜZERİN
ÖZET : Vasinin itirazı veya vasinin şahsına itiraz üzerine Sulh Hakiminin isteği kabul etmemesi üzerine Asliye Hakimi evrak üzerinde yapacağı inceleme ile karar verir. Asliye Hakimi Kararı kesindir. ....
12/26/2004
KARI-KOCA OLAN HAKİM VE KATİP TARAFINDAN OLUŞAN MA
KARI-KOCA OLAN HAKİM VE KATİP TARAFINDAN OLUŞAN MA
Karı-koca olan hakim ve katip tarafından oluşan mahkeme heyeti kanuna uygun oluşmuş sayılamaz. Hakim ve zabıt katibinin aynı soyadı taşımaları ve karı-koca olduklarının haricen öğrenilmesi se....
12/26/2004
BİR KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSÜ OLAN TEKEL İDARESİNDE
BİR KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSÜ OLAN TEKEL İDARESİNDE
Bir kamu iktisadi teşebbüsü olan tekel idaresinde ambar memuru olan yakınıcının kendisine karşı işlenen suçta ceza uygulamasında memur sayılmayacağı gözetilmeden, yakınıcıya söven sanık hakkında TCY.n....
9/27/2004
MAHALLE MUHTARI OLAN SANIĞIN, 4541 SAYILI YASANIN
MAHALLE MUHTARI OLAN SANIĞIN, 4541 SAYILI YASANIN
Mahalle muhtarı olan sanığın, 4541 sayılı Yasanın 3. maddesinde yazılı görevleri yaparken memur sayılacağı, sokak lambalarının değiştirilmesi işinin yasal görevleri arasında bulunmadığı, bu nedenle ha....
9/27/2004
İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ 233 SAYILI KANUN HÜKM
İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ 233 SAYILI KANUN HÜKM
İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ 233 SAYILI KANUN HÜKMÜNDEKİ KARARNAMEDE SAKLI TUTULAN HUSUSLAR DIŞINDA, "ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERİNE" TABİDİRLER. Davacılar, miras bırakanları Dursun'un davalı Türkiye Elekt....
9/24/2004
TRENİN, HEMZENİN GEÇİTTE TIR ARACI İLE ÇARPIŞMASI
TRENİN, HEMZENİN GEÇİTTE TIR ARACI İLE ÇARPIŞMASI
Trenin, hemzenin geçitte Tır aracı ile çarpışması nedeniyle DDY.nın hukuki sorumluluğu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 106. maddesine göre işletenin sorumluluğu hükümlerine tabidir. Tren ma....
9/24/2004
TARAFLAR ARASINDA AKDOLUNAN VE
TARAFLAR ARASINDA AKDOLUNAN VE
TARAFLAR ARASINDA AKDOLUNAN VE DAVACININ BONOLARA DAYALI ALACAĞINDAN FERAGAT ETMESİ KARŞILIĞINDA, DAVALILARIN TAPULU TAŞINMAZ HİSSELERİNİ DAVACIYA DEVRETMELERİNİ ÖNGÖREN ADİ YAZILI SULH SÖZLEŞMESİ, RE....
9/24/2004
BEDELİ MALEN AHZOLUNMUŞTUR KAYDINI İÇERECEK ŞEKİLD
BEDELİ MALEN AHZOLUNMUŞTUR KAYDINI İÇERECEK ŞEKİLD
BEDELİ MALEN AHZOLUNMUŞTUR KAYDINI İÇERECEK ŞEKİLDE KEŞİDE EDİLMİŞ BİR KAMBİYO SENEDİNİN TESLİM ALINAN MAL KARŞILIĞINDA DÜZENLENDİĞİNİN BİR KARİNE OLARAK KABULÜ GEREKİR. 1-HUMK.nun 429 ve 442/a m....
9/24/2004
DOLANDIRICILIK
EVRAKTA SAHTECİLİK
DOLANDIRICILIĞ
DOLANDIRICILIK EVRAKTA SAHTECİLİK DOLANDIRICILIĞ
DOLANDIRICILIK EVRAKTA SAHTECİLİK DOLANDIRICILIĞA EKSİK KALKIŞMASanığın, müdahil şirket tarafından verilmiş gibi sahte olarak düzenlediği teminat mektubu ile teyidini, şikayetçi şirket yetkilisi....
9/19/2004
EMNİYETİ SUİSTİMAL
ŞİKAYETTEN VAZGEÇME
EMNİYETİ SUİSTİMAL ŞİKAYETTEN VAZGEÇME
EMNİYETİ SUİSTİMAL ŞİKAYETTEN VAZGEÇMEŞikayetçilerden birinin feragatinin diğerinin şikayetini sonuçsuz hale getirmeyeceği gözetilerek davaya devamla esas hakkında bir karar verilmesi gerekirken ....
9/19/2004
IZRAR
IZRAR
IZRARİnsanlar tarafından yenilebilecek türden ürün vermesi nedeniyle meyveli ağaçlardan sayılan 6831 sayılı Yasa'nın 1. maddesinin (H) bendinde de meyveli ağaçlardan olduğu açıkça belirtilen fıstı....
9/19/2004
TÜRKİYE CUMHURİYETİ BÜTÜNLÜĞÜ ALEYHİNE PROPAGANDA
TÜRKİYE CUMHURİYETİ BÜTÜNLÜĞÜ ALEYHİNE PROPAGANDA
TÜRKİYE CUMHURİYETİ BÜTÜNLÜĞÜ ALEYHİNE PROPAGANDA YAPMAK ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİHükümlü vekilinin dilekçesinin içeriği de gözetilerek 3713 sayılı 8. maddesinin yürürlükten kaldırılmış olmas....
9/19/2004
ANAYASAYI İLGAYA TEŞEBBÜS
KARAR
ANAYASAYI İLGAYA TEŞEBBÜS KARAR
ANAYASAYI İLGAYA TEŞEBBÜS KARAR1-Gerekçeli karar; sorun, gerekçe ve sonuç bölümlerinden oluşur. Sorun bölümünde somut olay, suçun işlenmesindeki özellikler ve işleniş şekli açıklanmalı, gerekçe k....
9/19/2004
İŞ YERİNE PATLAYICI MADDE ATMAK
GÖREVLİ MAHKEME
İŞ YERİNE PATLAYICI MADDE ATMAK GÖREVLİ MAHKEME
İŞ YERİNE PATLAYICI MADDE ATMAK GÖREVLİ MAHKEMETCK.nun 264/6 madde ve fıkrası uyarınca dava açıldığı anlaşılmakla; sevk maddesindeki cezanın alt sınırı 5 yıl hapis, üst sınırı da 20 yıl hapis old....
9/19/2004
6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK
KORKU, KAYGI VE PANİ
6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK KORKU, KAYGI VE PANİ
6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK KORKU, KAYGI VE PANİK YARATACAK BİÇİMDE ATEŞ ETMEKSanığın birkaç saat arayla şehrin iki ayrı caddesinde silahla ateş etmek biçimindeki eylemleriyle, bir suç işleme ka....
9/19/2004
4389 SAYILI KANUNA AYKIRILIK
ZİMMET
4389 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ZİMMET
4389 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ZİMMET1-İddianame ile soruşturma raporları kapsamında olan dokuz mudi hesabında gerçekleştirilen usulsüz işlemlerin dava konusu yapıldığı gözetilmeden, ek iddianame d....
9/19/2004
HIRSIZLIK
EKSİK KALKIŞMA
GÖREVLİ MEMURA DİRENME
HIRSIZLIK EKSİK KALKIŞMA GÖREVLİ MEMURA DİRENME
HIRSIZLIK EKSİK KALKIŞMA GÖREVLİ MEMURA DİRENME (GÖREVİNİ İFA SIRASINDA)Sanığın, yakınana ait olup, hastanenin demir parmaklıklarına zincirlenip kilitlenmiş bisikleti demir kesme makasıyla zinci....
9/19/2004
HIRSIZLIK
TERCÜMAN BİLİRKİŞİ ÜCRETİ
HIRSIZLIK TERCÜMAN BİLİRKİŞİ ÜCRETİ
HIRSIZLIK TERCÜMAN BİLİRKİŞİ ÜCRETİAnayasamızın 90. maddesinde dayanağını bulan ve 4 Kasım 1950 tarihinde Roma'da imzalanıp 3 Eylül 1953 tarihinden bu yana yürürlükte olup, Türkiye tarafından da ....
9/19/2004
DOLANDIRICILIK
DOLANDIRICILIK
DOLANDIRICILIKSanığın, suça konu çeki katılan bankadan, önceden almış olduğu kredinin ödenmesi aşamasında, banka müdürünün istemesi üzerine verdiğini savunması, katılan vekilinin yakınma dilekçesi....
9/19/2004

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 34598
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0