Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
Anasayfa » İçerik Arama Sonuçları
1075 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
HAKSIZ REKABET
1075 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş haksiz Rekabet
1075 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ HAKSIZ REKABET ŞAHSİ DAVA Davaya konu eylem, sanığın bayii olmadığı firmalara ait boş gaz tüplerine, kendi firmasının dolum tesisinde LPG gazı doldurarak sa....
9/19/2004
1475 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ
İDARİ PARA CEZ
1475 Sayili Yasaya Aykiri Davraniş idari Para Cez
1475 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ 1475 sayılı yasaya aykırılıktan uygulanan idari para cezasına itiraz üzerine mahkemece; itiraz dilekçesinde geçen hususlar araştır....
9/19/2004
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1567 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Temyiz dilekçesi ve eki belgelerde sanığın iflasına karar verildiği öne sürüldüğünden, bu husus araştırılarak sonucuna göre hukuki durum tayin edilmelidir. ....
9/19/2004
2863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
2863 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
2863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ 3. grup korunması gerekli tescilli ve tapuda şerhli binanın, sanık müteahhit ve sanık malikler arasında inşaat sözleşmesinin yapıldığı tarihte yıkılmamış old....
9/19/2004
2918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
2918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
2918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Gerekçeli kararın önceden çoğaltılmış evrak üzerinde boşlukları doldurmak suretiyle düzenlenmesi yasaya aykırıdır. Sanığın sürücü belgesi ancak yasanın yetk....
9/19/2004
3091 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
ERTELENMİŞ CEZ
3091 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş ertelenmiş Cez
3091 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ERTELENMİŞ CEZANIN İNFAZI Aynı tecavüz tarihini kapsayan 2. men kararından 1. men kararına konu olan duvar ve tuvalete tecavüzün gerçekleşmediği 2. tecavüze ....
9/19/2004
3091 SAYILI YASAYA AYKIRI EYLEM
HAKKI OLMAYAN YER
3091 Sayili Yasaya Aykiri Eylem hakki Olmayan Yer
3091 SAYILI YASAYA AYKIRI EYLEM HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ DAVANIN KESİN HÜKME BAĞLANMASININ ERTELENMESİ Açılan kamu davasının 4616 sayılı yasanın ¼. Maddesi uyarınca kesin hükme bağlanmasının....
9/19/2004
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
3167 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Vergi dairesi müdürlerinin Mahkemelerde dava açma yetkisi olmadığından C. Savcılığına Vergi Dairesi Müdürünün yazdığı yazı şikayet dilekçesi sayılmaz. 6 aylı....
9/19/2004
3167 SAYILI KANUNA MUHALEFET
DÜŞME KARARI
KARŞIL
3167 Sayili Kanuna Muhalefet düşme Karari karşil
3167 SAYILI KANUNA MUHALEFET DÜŞME KARARI KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEKKatılan vekilinin verdiği mazeret dilekçesinde şikayetlerinin devam ettiğini ve yokluklarında karar verilmesine muvafakat et....
9/19/2004
4389 SAYILI KANUNA AYKIRILIK
ZİMMET
4389 Sayili Kanuna Aykirilik zimmet
4389 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ZİMMET1-İddianame ile soruşturma raporları kapsamında olan dokuz mudi hesabında gerçekleştirilen usulsüz işlemlerin dava konusu yapıldığı gözetilmeden, ek iddianame d....
9/19/2004
466 SAYILI KANUN GEREĞİ TAZMİNAT
466 Sayili Kanun Gereği Tazminat
466 SAYILI KANUN GEREĞİ TAZMİNAT 466 sayılı Yasanın 2. maddesinde öngörülen 3 aylık dava zamanaşımı süresi kesinleşen beraat kararının bizzat sanığa tebliği ile başlayacağından kararın davacıya....
9/19/2004
466 SAYILI KANUN GEREĞİ TAZMİNAT
466 Sayili Kanun Gereği Tazminat
466 SAYILI KANUN GEREĞİ TAZMİNAT Manevi tazminat davacının sosyal ve ekonomik durumu, üzerine atılı suçun niteliği, tutuklanmasına neden olan olayın cereyan tarzı, tutuklu kaldığı süre ve benze....
9/19/2004
Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği
Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği
AÇIK CEZA İNFAZ KURUMLARINA AYRILMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hükümlülerin; doğrudan açık ceza infaz kurumlarına....
9/3/2013 12:00:41 AM
AİLE BAŞKANININ SORUMLULUĞU
Aile Başkaninin Sorumluluğu
Dava dilekçesinde, 4780 YTL tazminatın faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalılardan Teyfik vekili tarafın....
8/5/2010
ANA-BABA İLE ÇOCUKLARIN MENFAATLERİNİN KARŞILAŞMAS
Ana-baba İle Çocuklarin Menfaatlerinin Karşilaşmas
ANA-BABA İLE ÇOCUKLARIN MENFAATLERİNİN KARŞILAŞMASI ÇOCUKLARA KANUNİ MÜMESSİL TAYİN EDİLMESİ Kocasını öldürme suçuna iştirakten yargılanan ve hükmü temyiz eden müdahil sanık Hatice'nin, maktül....
9/19/2004
Anlaşmalı Boşanma Dilekçe Örneği
Anlaşmalı Boşanma Dilekçe Örneği
AİLE MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE Davacı : Ad ve Soyadı - TC Kimlik No - Adresi Vekili : Vekilin Ad ve Soyadı ile Adresi Var ise Davalı : Ad ve Soyadı -....
4/11/2011
ARSA PAYI DEVRİ
Arsa Payi Devri
ARSA PAYI DEVRİ KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN FESHİ DAVALARININ, KURAL OLARAK SÖZLEŞMENİN TARAFI VE TAPU PAYDAŞI OLAN ŞAHISLARCA BİRLİKTE AÇILMASI GEREKİR."İçtihat Metni"Mahalli mah....
8/5/2010
AVUKATA HAKARET
MAHKEMEYE VERİLEN DİLEKÇE
İLETİŞ
Avukata Hakaret mahkemeye Verilen Dilekçe iletiş
AVUKATA HAKARET MAHKEMEYE VERİLEN DİLEKÇE İLETİŞİM ÖGESİ Sanığın, Sulh Hukuk Hakimliğine verdiği dilekçe içeriğinden, katılan avukata yokluğunda sövdüğü ve "iletişim" ögesinin gerçekleştiği o....
9/19/2004
AVUKATIN VEKİLLİKTEN ÇEKİLMESİ
Avukatin Vekillikten Çekilmesi
AVUKATIN VEKİLLİKTEN ÇEKİLMESİ Vekillikten çekilen avukatın vekillik görevi, bu hususun müvekkile tebliğinden itibaren 15 gün süreyle devam edeceğinden, sanıklar vekilinin son duruşmadan bir gü....
9/19/2004
AYNI TAŞINMAZDA PAY SATIN ALMAK
Ayni Taşinmazda Pay Satin Almak
Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan onalım davasına dair karar, davalı M.Zeki tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup, gereği görüşülüp düşünüldü. Uyuşma....
8/5/2010
BASIN YOLUYLA HAKARET
DAVAYA KATILMAK
Basin Yoluyla Hakaret davaya Katilmak
BASIN YOLUYLA HAKARET DAVAYA KATILMAK 1- Yakınan vekilinin bilirkişi raporuna itirazla, yeni bir inceleme isteyen dilekçesi katılma isteği niteliğinde olduğundan bu konuda karar verilmesi gere....
9/19/2004
Bedelsiz yol terki yapılan yerin parsellenmesi
Bedelsiz Yol Terki Yapılan Yerin Parsellenmesi
Dava dilekçesinde, kamulaştırmasız el atma nedenine dayalı olarak sayılı taşınmaz bedelinin tahsili için açılan ilk davada saklı tu....
5/13/2016 2:04:27 PM
Bedelsiz yol terki yapılan yerin parsellenmesi
Bedelsiz Yol Terki Yapılan Yerin Parsellenmesi
Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 09.11.2010 gününde verilen dilekçe ile tapu iptali ve tescil, tazminat istenmesi üzeri....
5/13/2016 2:03:13 PM
BERAAT EDEN SANIK HAKKINDA DAVA AÇILMASI
DAVANIN
Beraat Eden Sanik Hakkinda Dava Açilmasi davanin
BERAAT EDEN SANIK HAKKINDA DAVA AÇILMASI DAVANIN REDDİ YAZILI EMİR YOLU Kişisel şikayet dilekçesi ile TCK.nun 466/2 maddesi vs. den açılan davada beraat eden sanık hakkında iddianame ile aynı....
9/19/2004
C. SAVCISININ TEMYİZİ
C. Savcisinin Temyizi
C. SAVCISININ TEMYİZİ C. Savcısı süre tutum dilekçesinde gerekçe göstermemişse ve temyiz isteğinin lehe mi aleyhe mi olduğunu belirtmemişse gerekçeli temyiz layihası düzenlettirilmelidir. ....
9/19/2004
DAVAYA KATILMAK
KATILMA DİLEKÇESİNİN İÇERİĞİ
YAR
Davaya Katilmak katilma Dilekçesinin İçeriği yar
DAVAYA KATILMAK KATILMA DİLEKÇESİNİN İÇERİĞİ YARGITAY İNCELEMESİ Katılma dilekçesinde, sanık hakkında "saldırgan sarhoşluk" suçundan açılan kamu davasına katılmak isteyen; temyiz dilekçesinde....
9/19/2004
DOLANDIRICILIK
Dolandiricilik
DOLANDIRICILIKSanığın, suça konu çeki katılan bankadan, önceden almış olduğu kredinin ödenmesi aşamasında, banka müdürünün istemesi üzerine verdiğini savunması, katılan vekilinin yakınma dilekçesi....
9/19/2004
ERTELENMİŞ CEZANIN AYNEN İNFAZI
Ertelenmiş Cezanin Aynen İnfazi
ERTELENMİŞ CEZANIN AYNEN İNFAZI Sanık ve oğlunun işi adi ortaklık şeklinde yürüttükleri sanığın savunmasında bu işlerle oğlunun ilgilendiğini söylediği, vergi dairesine verilen dilekçelerin sav....
9/19/2004
GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANINDA BULUNMAK
ŞİKAYET SÜR
Gerçeğe Aykiri Mal Beyaninda Bulunmak şikayet Sür
GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANINDA BULUNMAK ŞİKAYET SÜRESİ Üç aylık yasal şikayet süresi; alacaklı vekilinin, borçlu şirketin mal bildirimi dilekçesinde göstermediği aktif mal varlığı bulunduğunu öğ....
9/19/2004
GÖREVİ SAVSAMAK
BELEDİYE İMAR MÜDÜRÜNÜN SORUMLULU
Görevi Savsamak belediye İmar Müdürünün Sorumlulu
GÖREVİ SAVSAMAK BELEDİYE İMAR MÜDÜRÜNÜN SORUMLULUĞU TESELSÜL 1- İmar Yasasının 32. maddesiyle ilgili hiç bir işlem yapılmadığı saptanan kişilerin, belediye sınırları içinde kaçak yapılarının ....
9/19/2004
1. 2. 3. » »»

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 53381
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0