Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
Anasayfa » İçerik Arama Sonuçları
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
TÜZEL KİŞİLİĞİ
1567 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş tüzel Kişiliği
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ TÜZEL KİŞİLİĞİN CEZAİ SORUMLULUĞU 1- Birleşen ve yeniden oluşan şirket bünyesinde, cezai sorumluluğun devamı esas olduğundan, iddianamenin düzenlenme tarihind....
9/19/2004
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
ANONİM ŞİRKETİ TEMSİL
213 Sayili Yasaya Aykirilik anonim Şirketi Temsil
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ANONİM ŞİRKETİ TEMSİL VE İDAREDE SORUMLULUK Anonim şirketin esas mukavelesinin onaylı bir örneği getirilip incelenerek ve Ticaret Sicil Müdürlüğünden sorularak,sanık....
9/19/2004
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
SAHTECİLİĞİN KANITLAN
213 Sayili Yasaya Aykirilik sahteciliğin Kanitlan
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK SAHTECİLİĞİN KANITLANMASI TEMSİL YETKİSİ Suça konu faturalar ile ilgili vergi tekniği raporu, varsa vergi inceleme raporu aslı veya onaylı örneği ile ekleri getirti....
9/19/2004
2802 DEĞİŞTİ
2802 Değişti
24/12/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. HÂKİMLER VE SAVCILAR KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5435 Kabul Tarihi : 22.12.2005 MADDE 1.....
12/29/2005
2863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
2863 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
2863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Sanığın, tapu sicilinde parseli üzerinde eski eser şerhi mevcut bulunmasına rağmen, belediye tarafından ruhsata bağlatarak koruma amaçlı imar planına aykırı i....
9/19/2004
4616 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI
ŞARTLA SALIVER
4616 Sayili Yasanin Uygulama Alani şartla Saliver
4616 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ŞARTLA SALIVERME VE AFTAN YARARLANMIŞ OLANLAR DENEME SÜRESİ ADLİ SİCİLDEN ÇIKARILAMAZ SUÇTAN DOLAYI ŞARTLA SALIVERİLENLERİN CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİ İÇİNDE YENİDEN ....
9/19/2004
ADLÎ KOLLUK YÖNETMELİĞİ
Adlî Kolluk Yönetmeliği
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1-Bu Yönetmelik, adlî kolluğun çalışma esaslarını, adlî kolluk görevlilerinin niteliklerini, adlî işlemlerinin denetimini, hi....
5/5/2005
ADLİ SİCİLDEN SİLİNME KOŞULU
4616 SAYILI YASANIN
Adli Sicilden Silinme Koşulu 4616 Sayili Yasanin
ADLİ SİCİLDEN SİLİNME KOŞULU 4616 SAYILI YASANIN UYGULANMA YERİ Hükümlü, ilk suçu işlediğinde 15-18 yaş grubunda olduğundan Adli Sicil Yasasının 8/c maddesi uyarınca hak ederek salıverme gününd....
9/19/2004
ADLÎ VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMELİĞİ
Adlî Ve Önleme Aramalari Yönetmeliği
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, kanunlarla düzenlenen adlî ve önleme aramasına karar verme yetkisi ile aramaların uygulanmasında uyulacak esas....
5/5/2005
ALAN ADLARI VE MARKA HUKUKU ÜZERİNE
Alan Adlari Ve Marka Hukuku Üzerine
ALAN ADLARI VE MARKA HUKUKU ÜZERİNE BİR FRANSIZ MAHKEMESİ KARARI Av.Ali Osman Özdilek, Mayıs 2003, Montral Alan adları, hukukun birkaç dalında çeşitli hak ihlallerinin ortaya çıkmasına sebep olabili....
4/5/2011
Bedelsiz yol terki yapılan yerin parsellenmesi
Bedelsiz Yol Terki Yapılan Yerin Parsellenmesi
Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 09.11.2010 gününde verilen dilekçe ile tapu iptali ve tescil, tazminat istenmesi üzeri....
5/13/2016 2:03:13 PM
BIÇAKLA YARALAMA SUÇU
HEDEF ALINAN VÜCUT BÖLGESİ,
Biçakla Yaralama Suçu hedef Alinan Vücut Bölgesi,
BIÇAKLA YARALAMA SUÇU HEDEF ALINAN VÜCUT BÖLGESİ, YARANIN DURUMU TCY.NIN 29. MADDESİNİN UYGULANMA BİÇİMİ ERTELEME ENGELİ 1- Hedef alınan vücut bölgesi, meydana getirdiği yaranın ağırlığı ve r....
9/19/2004
BÖLGESEL ADLİ SİCİL KAYDI
CUMHURİYET SAVCISININ İ
Bölgesel Adli Sicil Kaydi cumhuriyet Savcisinin İ
BÖLGESEL ADLİ SİCİL KAYDI CUMHURİYET SAVCISININ İMZASI Genel müdürlük adına O yer Cumhuriyet savcılığı nezdindeki Adli Sicil Şube Müdürü şefi ya da memurunca imzalanarak verilen bölgesel Adli ....
9/19/2004
çocukların kullanıldığı müstehcen görüntüler
Çocukların Kullanıldığı Müstehcen Görüntüler
Üretiminde çocukların kullanıldığı müstehcen görüntüleri bulundurmak suçundan sanık H....... K........’ın yapılan yargılanması sonunda; eylemlerinin doğal olmayan yoldan yapılan cinsel davranışlara il....
8/5/2010
DOLANDIRICILIK
Dolandiricilik
DOLANDIRICILIK Sanığın sahte vekaletname ile arkadaşlarının üzerine tapuya kaydettirdiği apartman dairesini Tapu Sicil Müdürlüğünün kayıtlarının sağladığı güvenden yararlanarak katılana satması....
9/19/2004
ERTELİ CEZANIN ADLİ SİCİL KAYDINDAN ÇIKARTILMASI
Erteli Cezanin Adli Sicil Kaydindan Çikartilmasi
ERTELİ CEZANIN ADLİ SİCİL KAYDINDAN ÇIKARTILMASI suçun niteliğine bakılmaksızın TCK.nın 95. maddede yazılı koşullar oluştuğunda hükümlülük esasen vaki olmamış sayılır. Irz ve namusa tasaddi....
9/19/2004
ERTLELİ MAHKUMİYET
TEKERRÜR
ERTELİ CEZANIN İNFAZ
Ertleli Mahkumiyet tekerrür erteli Cezanin İnfaz
ERTLELİ MAHKUMİYET TEKERRÜR ERTELİ CEZANIN İNFAZI Sanığa ait adli sicil kaydında yazılı erteli mahkumiyet; hüküm tarihi itibariyle kesin olduğu gibi tecilli olup infaz edilmediği, ayrıca TCK.....
9/19/2004
GIDA MADDELERİ TÜZÜĞÜNE  AYKIRILIK
ERTELEMEDE İNF
Gida Maddeleri Tüzüğüne Aykirilik ertelemede İnf
GIDA MADDELERİ TÜZÜĞÜNE AYKIRILIK ERTELEMEDE İNFAZ KOŞULU 1- Ambalajı üzerinde üretim izin gün ve sayısı bulunmayan bisküviyi üretip satışa sunma eylemi, 10.6.1997 olan suç tarihi itibariyle ....
9/19/2004
HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ
CEZANIN ERTELENMESİ
Hakki Olmayan Yere Tecavüz cezanin Ertelenmesi
HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ CEZANIN ERTELENMESİ Sicil kaydından silinmesi olanaksız bulunan TCK. nun 448. maddesine dayalı mahkumiyet hükmünün ertelemeye engel olduğu gözetilmeden, sanık hakkınd....
9/19/2004
HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ
CEZANIN PARAYA ÇEVRİLM
Hakki Olmayan Yere Tecavüz cezanin Paraya Çevrilm
HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ CEZANIN PARAYA ÇEVRİLMESİ ZORUNLULUĞU Sanığın, suçun işlendiği tarihte adli sicilden silinme koşulları gerçekleşmemiş mahkumiyeti olması karşısında olayda 647 sayılı ....
9/19/2004
HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ
SİCİL KAYDI
PARA CEZA
Hakki Olmayan Yere Tecavüz sicil Kaydi para Ceza
HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ SİCİL KAYDI PARA CEZASISanığın geçmişte hükümlülüğü bulunup bulunmadığına dair adli sicil kaydı getirtilmeden hüküm kurulması, Sanığa para cezası tayin edilirken he....
9/19/2004
HIRSIZLIK
Hirsizlik
HIRSIZLIK Sanıkların; pazar yerinden, başka kişilere ait olduğunu bildikleri tezgahlardan hırsızlık yapmaları karşısında TCK.nun 71. maddesi uygulanmalıdır. Ek savunma hakkı tanınmadan TCK.nu....
9/19/2004
HİZMET NEDENİYLE İNANCI KÖTÜYE KULLANMA
Hizmet Nedeniyle İnanci Kötüye Kullanma
HİZMET NEDENİYLE İNANCI KÖTÜYE KULLANMA Emlak komisyoncusu sanığın, sözleşme uyarınca katılanın taşınmaz alımı için verdiği parayı kendi çıkarına kullandığı ve ona sahte tapu senetleri yolladığı....
9/19/2004
İşkazası sonucu ölen sigortalı
İşkazası Sonucu Ölen Sigortalı
İşkazası sonucu ölen sigortalının haksahiplerine bağlanan peşin sermaye değerli gelirlerin, 506 sayılı Yasanın 26.maddesi uyarınca tazmini davasının yapılan yargılaması sonunda; ilâmda yazılı nedenler....
8/5/2010
KAÇAK ORMAN EMVALİ SATIN ALMAK VE BULUNDURMAK
YÜZ
Kaçak Orman Emvali Satin Almak Ve Bulundurmak yüz
KAÇAK ORMAN EMVALİ SATIN ALMAK VE BULUNDURMAK YÜZ KIZARTICI SUÇLAR SANIĞIN EVVELCE YÜZ KIZARTICI SUÇTAN MAHKUM OLMASI HAPİS CEZASININ PARAYA ÇEVRİLMESİNİN ZORUNLU OLMAMASI "Yüz kızartıcı suç....
9/19/2004
KALEM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK
Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik
CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI İLE ADLİ YARGI İLK DERECE CEZA MAHKEMELERİ KALEM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan....
5/5/2005
KASTEN ADAM ÖLDÜRME
SUÇA YARDIM
MÜHÜRSÜZ BELGE
Kasten Adam Öldürme suça Yardim mühürsüz Belge
KASTEN ADAM ÖLDÜRME SUÇA YARDIM MÜHÜRSÜZ BELGE TANIĞIN YEMİNSİZ DİNLENMESİ KISITLAMA 1- a) Anlatımı, tahrik uygulamasına esas alınan tanığın CMUK.nun 56. maddesine aykırı olarak yeminsiz di....
9/19/2004
KOŞULLU SALIVERMEDEN YARARLANMA
4616 SAYILI YASAN
Koşullu Salivermeden Yararlanma 4616 Sayili Yasan
KOŞULLU SALIVERMEDEN YARARLANMA 4616 SAYILI YASANIN UYGULANMA YERİ Koşullu salıvermeden yararlandıktan sonra, tekerrür süresi içinde yeni suçlardan hüküm giyen, önceki hükümlülüğün adli sicilde....
9/19/2004
MAHKUM OLUNAN CEZANIN YARISINDAN AZ OLAMAYACAĞI
Mahkum Olunan Cezanin Yarisindan Az Olamayacaği
MAHKUM OLUNAN KISA SÜRELİ HAPİS CEZASI SEÇENEK YAPTIRIMLARA ÇEVRİLİRKEN BU SÜRENİN, MAHKUM OLUNAN CEZANIN YARISINDAN AZ OLAMAYACAĞI GİBİ HAPİS CEZASI SÜRESİNİ DE GEÇEMEYECEĞİ GÖZETİLMELİDİR. "İçtih....
8/5/2010
MÜTECAVİZ SARHOŞLUK
CEZANIN AYNEN İNFAZI
MEŞRU M
Mütecaviz Sarhoşluk cezanin Aynen İnfazi meşru M
MÜTECAVİZ SARHOŞLUK CEZANIN AYNEN İNFAZI MEŞRU MÜDAFAANIN KOŞULLARI TCK.nun 572/1. maddesinde verilen ertelenmiş mahkumiyetin hüküm tarihi ile suç tarihi arasında bir yıldan fazla süre geçmes....
9/19/2004
1. 2. » »»

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 14260
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0