Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
Anasayfa » İçerik Arama Sonuçları
 DİPLOMATİK KİŞİLİĞİ OLAN SANIK HAKKINDA TAKSİRLE YARALAMA
Diplomatik Kişiliği Olan Sanik Hakkinda Taksirle Yaralama
CEZA SORUŞTURMASINDAN BAĞIŞIK DİPLOMATİK KİŞİLİĞİ OLAN SANIK HAKKINDA TAKSİRLE YARALAMA SUÇUNDAN KOVUŞTURMA YAPILAMAYACAĞI GİBİ, YARALANANIN ŞİKAYETİNİ GERİ ALMASI NEDENİYLE GÖNDEREN DEVLET NEZDİNDE K....
8/5/2010
5680 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
CEVAP VE DÜZEL
5680 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş cevap Ve Düzel
5680 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ CEVAP VE DÜZELTME HAKKI DÜZENLEYİCİ NİTELİKLİ SÜRE 5680 sayılı Basın Kanununun 19. maddesinin 3. bendinde öngörülen, Sulh Ceza ve Asliye Ceza Mahkemelerinin....
9/19/2004
5680 SAYILI KANUNA AYKIRILIK
TEKZİBİN YAYINLANMAM
5680 Sayili Kanuna Aykirilik tekzibin Yayinlanmam
5680 SAYILI KANUNA AYKIRILIK TEKZİBİN YAYINLANMAMASI Tekzip yazısının yayınlanmaması üzerine Sulh Ceza Hakimince aynen yayınlanmasına karar verildiğinden ve 6 aylık sürenin başlangıcı mevkuteni....
9/19/2004
AÇIK DETERJAN SATMAK
Açik Deterjan Satmak
AÇIK DETERJAN SATMAK Sanığın, iş yerinde açık olarak deterjan satmaktan ibaret olan eylemi, Gıda Maddeleri Tüzüğünün 658. maddesinin "b" bendi delaletiyle TCK.nun 398. maddesinde yazılı suçu ol....
9/19/2004
ADAM ÖLDÜRME VE ZABITAYA SİLAHLI MUKAVEMET
SİLAHL
Adam Öldürme Ve Zabitaya Silahli Mukavemet silahl
ADAM ÖLDÜRME VE ZABITAYA SİLAHLI MUKAVEMET SİLAHLARIN MÜSADERESİ Sanıkta elde edilen silahların suçta kullanıldığına ilişkin suç duyurusu üzerine herhangi bir kamu davası açılmadığı ve zamanaşı....
9/19/2004
ADLÎ KOLLUK YÖNETMELİĞİ
Adlî Kolluk Yönetmeliği
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1-Bu Yönetmelik, adlî kolluğun çalışma esaslarını, adlî kolluk görevlilerinin niteliklerini, adlî işlemlerinin denetimini, hi....
5/5/2005
ADLÎ VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMELİĞİ
Adlî Ve Önleme Aramalari Yönetmeliği
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, kanunlarla düzenlenen adlî ve önleme aramasına karar verme yetkisi ile aramaların uygulanmasında uyulacak esas....
5/5/2005
AİLENİN KORUNMASINA DAİR KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
E
Ailenin Korunmasina Dair Kanuna Aykiri Davraniş e
AİLENİN KORUNMASINA DAİR KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ EŞE KARŞI MÜESSİR FİİL Sanık hakkında Sulh Hukuk Mahkemesince koruma karan verildiği halde, müştekiyi darp ettiğinden bahisle, yargılaması 3005 s....
9/19/2004
ARAMA KARARINA İTİRAZ
Arama Kararina İtiraz
ARAMA KARARINA İTİRAZ İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören Ç...... Elektrik Aş. ve K.... Elektrik Aş. hisse senetlerinde işlem yapan sekiz adet aracı kurum ve şirketler nezdinde ara....
9/19/2004
AVUKATA HAKARET
MAHKEMEYE VERİLEN DİLEKÇE
İLETİŞ
Avukata Hakaret mahkemeye Verilen Dilekçe iletiş
AVUKATA HAKARET MAHKEMEYE VERİLEN DİLEKÇE İLETİŞİM ÖGESİ Sanığın, Sulh Hukuk Hakimliğine verdiği dilekçe içeriğinden, katılan avukata yokluğunda sövdüğü ve "iletişim" ögesinin gerçekleştiği o....
9/19/2004
AYNI KONUDA KESİNLEŞMİŞ HÜKÜM
DAVANIN REDDİ
Ayni Konuda Kesinleşmiş Hüküm davanin Reddi
AYNI KONUDA KESİNLEŞMİŞ HÜKÜM DAVANIN REDDİ Dosya içeriğine göre; 13.7.1992 tarihinde müştekinin ağılına on metre uzaklıktaki direğe bağlı atının çalındığından sözedilerek suçu işlerken yakala....
9/19/2004
BABALIK DAVASI
Babalik Davasi
TÜRK MEDENİ KANUNU 'NDA BABALIK DAVASINDA MANEVİ TAZMİNATLA İLGİLİ BİR HÜKÜM BULUNMADIĞINDAN, BABALIK DAVASIYLA BİRLİKTE AÇILAN MANEVİ TAZMİNAT DAVASI BORÇLAR KANUNU'NUN 49. MADDESİNDE YER ALAN GENEL ....
8/5/2010
BİLGİSAYAR PROGRAMLARINI KOPYA EDEREK SATMAK
GÖRE
Bilgisayar Programlarini Kopya Ederek Satmak göre
BİLGİSAYAR PROGRAMLARINI KOPYA EDEREK SATMAK GÖREVLİ MAHKEME TCK.nun 525/a maddesinde yazılı suça müteallik davaya bakmak görevi, Sulh Ceza Mahkemesine aittir. İlgili Maddeler: TCK 525/A,....
9/19/2004
CEVAP DÜZENLEME HAKKI
TEKZİP METNİNİN TEBLİĞİ
MA
Cevap Düzenleme Hakki tekzip Metninin Tebliği ma
CEVAP DÜZENLEME HAKKI TEKZİP METNİNİN TEBLİĞİ MAHKEMENİN BAŞVURU VE İTİRAZI İNCELEME SÜRESİ 5680 sayılı Basın Kanununun 19. maddesi uyarınca tekzip metninin gazetenin sorumlu müdürüne gönderi....
9/19/2004
CEVAP VE DÜZELTME HAKKI
Cevap Ve Düzeltme Hakki
CEVAP VE DÜZELTME HAKKI 5680 sayılı Basın Kanununun 19. maddesinin III. bendinde öngörülen Sulh Ceza ve Asliye Ceza Mahkemelerinin başvuru ve itirazı sonuçlandırması için konulmuş olan ikişer g....
9/19/2004
CEZA KARARNAMESİ
İTİRAZ
TEMYİZ
Ceza Kararnamesi itiraz temyiz
CEZA KARARNAMESİ İTİRAZ TEMYİZ Mütecaviz sarhoşluk suçundan Sulh Ceza Mahkemesince ceza kararnamesi ile verilen karara itiraz üzerine yine Sulh Ceza Mahkemesince itiraza ilişkin verilen karar ....
9/19/2004
CEZA MEVZUATINDAKİ EN SON DEĞİŞİKLİKLER
Ceza Mevzuatindaki En Son Değişiklikler
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5335 Kabul Tarihi : 21.4.2005 MADDE 22.- 28.1.2004 ta....
5/30/2005
DERNEKLER KANUNUNA MUHALEFET
GÖREV
Dernekler Kanununa Muhalefet görev
DERNEKLER KANUNUNA MUHALEFET GÖREV 2908 sayılı Dernekler Yasasının 86. maddesi kapsamındaki suça ilişkin yargılama görevi Sulh Ceza Mahkemesine aittir. İlgili Maddeler: 2908 SK 86, 825 SK ....
9/19/2004
DERNEKLER YASASINA MUHALEFET
YARGILAMA USULÜ
Dernekler Yasasina Muhalefet yargilama Usulü
DERNEKLER YASASINA MUHALEFET YARGILAMA USULÜ 2908 sayılı kanuna aykırı eylemler 3005 sayılı kanun hükümlerine tabi olup, ceza kararnamesi ile sonuçlandırılamaz. Ceza kararnamesi ile sonuçlandır....
9/19/2004
DOLANDIRICILIK SUÇU
GÖREVLİ MAHKEME
Dolandiricilik Suçu görevli Mahkeme
DOLANDIRICILIK SUÇU GÖREVLİ MAHKEME Müşteki tarafından tanık İbrahim'in dükkanına emaneten bırakılan fındıkları, sanığın, İbrahim dükkanda olmadığı bir sırada gidip Bekir'e "fındıklar benim,....
9/19/2004
HIRSIZLIK
Hirsizlik
HIRSIZLIK1- Suçun, TCK.nın 502. maddesi uyarınca, gece sayılan zamanda işlendiğini gösteren kanıtların neler olduğu açıklanmadan, aynı yasanın 492/1. maddesi ile hüküm kurulması; 2- Sanığın, sil....
9/19/2004
Hts kayıtları, şüpheden sanığın yararlanması
Hts Kayıtları, Şüpheden Sanığın Yararlanması
Sanıklar C.. A.. ve O.. A..'nun ruhsatsız nitelikli silah taşımak suçundan 6136 sayılı Kanunun 13/2, 5237 sayılı TCK'nun 62....
5/13/2016 2:06:56 PM
HÜKMÜN GÖREV NEDENİYLE BOZULMASI
GÖREVSİZ MAHKEME
Hükmün Görev Nedeniyle Bozulmasi görevsiz Mahkeme
HÜKMÜN GÖREV NEDENİYLE BOZULMASI GÖREVSİZ MAHKEMENİN DİRENMESİ Hüküm, yerel sulh ceza mahkemesinin haksız olarak kendisini görevli görmesi nedeniyle bozulduğuna göre, dosyanın Yargıtayca görev....
9/19/2004
İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ
ANLAŞMAZLIĞIN HUKUKİ M
İdari Para Cezasina İtiraz anlaşmazliğin Hukuki M
İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ ANLAŞMAZLIĞIN HUKUKİ MAHİYETTE OLMASI Kaçak elektrik kullandığı tesbit edilen muterizin tükettiği elektrik üzerinden hesap ve fatura düzenlenerek ödeme yapması ist....
9/19/2004
İDDİANAME SAYFALARININ CUMHURİYET SAVCISI TARAFIND
İddianame Sayfalarinin Cumhuriyet Savcisi Tarafind
İDDİANAME SAYFALARININ CUMHURİYET SAVCISI TARAFINDAN İMZALANMAMASI SULH CEZA MAHKEMESİ SORGU TUTANAĞININ KATİP TARAFINDAN İMZALANMAMASI Esaslı işlemlerden olan, kamu davasının açılmasını sağla....
9/19/2004
İFTİRA SUÇU
YALAN TANIKLIK SUÇU
ÇEKİNME HAKKI
İftira Suçu yalan Taniklik Suçu çekinme Hakki
İFTİRA SUÇU YALAN TANIKLIK SUÇU ÇEKİNME HAKKI 1- Sulh Ceza Mahkemesinde açılan davada sanık Elbeği 'ye yükletilen suça sanığın da katılması nedeniyle çekinme haklan hatırlatılmadan dinlendiğin....
9/19/2004
İSTİNAF MAHKEMELERİ KURULUYOR
İstinaf Mahkemeleri Kuruluyor
BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ ( İSTİNAF MAHKEMELERİ ) KURULUYOR. TBMM Genel Kurulu'nda, 'İstinaf Mahkemeleri' olarak nitelendirilen Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemeleri'nin (is....
9/30/2004
İZİNSİZ ZEYTİN AĞACI KESİLMESİ VEYA SÖKÜLMESİ
İzinsiz Zeytin Ağaci Kesilmesi Veya Sökülmesi
İZİNSİZ ZEYTİN AĞACI KESİLMESİ VEYA SÖKÜLMESİ 1-3573 sayılı Yasanın 21. maddesine nazaran muhakeme icrasının Sulh Ceza Mahkemelerine ait olduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmeli; Kabul ....
9/19/2004
KÜÇÜK ÇOCUĞU ALIKOYMAK
GÖREV
SANIĞIN KİŞİLİĞİ VE
Küçük Çocuğu Alikoymak görev saniğin Kişiliği Ve
KÜÇÜK ÇOCUĞU ALIKOYMAK GÖREV SANIĞIN KİŞİLİĞİ VE SOSYAL DURUMU 1- TCK.nun 182. maddesinde düzenlenen suç, sulh ceza mahkemesinin görevindedir. 2- Oğlunun ölümüyle gayri resmi ilişkiden doğa....
9/19/2004
Mağdur beyanlarının çelişik olması, tanık anlatımlarının delil niteliği
Mağdur Beyanlarının Çelişik Olması, Tanık Anlatımlarının Delil Niteliği
Sanık C.. Ş..'nin hakaret ve cinsel taciz suçlarından beraatine ilişkin, Bursa 4. Sulh Ceza Mahkemesince verilen 04.11.2008 gün....
5/13/2016 2:05:40 PM
1. 2. » »»

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 43557
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0