Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ 233 SAYILI KANUN HÜKM - Nette Hukuk - İnsan Hakları ve Hukuk Sitesi
Anasayfa » Kanun Metni » İktisadi Devlet Teşekkülleri 233 Sayili Kanun Hükm
Dairesi: 13. Hukuk Dairesi
Karar Tarihi: 12/8/1994
Esas No: 1994/9457
Karar No: 1994/11059

İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ 233 SAYILI KANUN HÜKMÜNDEKİ KARARNAMEDE SAKLI TUTULAN HUSUSLAR DIŞINDA, "ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERİNE" TABİDİRLER.

Davacılar, miras bırakanları Dursun'un davalı Türkiye Elektrik Kurumuna bağlı, TEK Ordu-Aybastı Kabataş İşletmesi işyerinde hizmet akti ile çalışmakta iken, 1.8.1992 gününde elektriğe çarpılması sonucu öldüğünü öne sürerek, her biri için 100.000 lira maddi, 25.000.000 TL. da manevi tazminata hükmedilmesini
istemişlerdir.

Davalı İdare vekili, davanın husumet nedeniyle reddine karar verilmesini savunmuştur.

Mahkemece; hizmet sırasında ölen Dursun'un TEK Ordu Dağıtım Müessesesi'nin elamanı olduğu, adı geçen müessesenin tüzel kişiliğe haiz ayrı bir kuruluş olduğu, o nedenle husumetin TEK Genel Müdürlüğü'ne yöneltilemeyeceği kabul edilmiş, husumet nedeni ile davanın reddine karar verilmiştir. Karar, davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Türkiye Elektrik Kurumu'nun hukuki varlığına 26.4.1994 tarihi itibariyle son verilmiş ve yerine "Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi" (TEDAŞ) ile "Türkiye Elektrik Üretim İletim Anonim Şirketi " (TEAŞ) adıyla iki ayrı iktisadi devlet teşekkülü kurulmuştur (Bkz. 12.8.1993 tarih ve 1993/4789 sayılı Kararname). Türkiye Elektrik Kurumu'nun Elektrik Dağıtım Müesseseleri Bütün aktif ve pasifleri, kullanımlarındaki menkul ve gayrimenkulleri, araç, gereç, malzemeleri ile birlikte karar yayımı tarihi itibariyle çıkarılacak devir bilançosu üzerinden Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim şirketi'ne (TEDAŞ) devredilmiştir (Bkz. adı geçen 93/4789 sayılı Bakanlar Kararına ek karar md. 3 ek 9; 15.9.1993 tarih ve 2169 sayılı Resmi Gazete). Yine Türkiye Elektrik Kurumu'nun Dağıtım Müesseselerinde görevli personel, hiç bir işleme gerek kalmaksızın her türlü özlük haklarıyla (TEDAŞ)'a devredilmiştir (Bkz. anılan
Bakanlar Kurulu Kararına ek karar md. 4-9).

Öte yandan; Türkiye Elektrik Kurumu'nun taraf olduğu dava ve icra takipleri ana statülerinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilgilerine göre yeni kurulan teşekküller tarafından yürütülecektir (93/4789 sayılı Bakanlar Kurulu kararına ek karar, geçici madde 2).

9 Kasım 1984 tarih, 18570 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Elektrik Kurumu Ana Statüsü yürürlükten kaldırılmıştır.

(Ana Statü Md. 24) Bu ana statü yönetim kurulunun teşekkülü ile yürürlüğe girmiştir (Ana statü md. 27).

Ana Statünün 27. maddesinde öngörülen "Yönetim Kurulu" 26.4.1994 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan kararla teşekkül etmiş ve böylece Türkiye Elektrik Kurumu'nun hukuki varlığı sona ermiş, az yukarda sözü edilen iki iktisadi Devlet Teşekkülü (TEDAŞ) ve (TEAŞ) hukuki varlık ve Tüzel Kişilik kazanmışlardır. Statü md. 27 ve 26.4.1994 tarih, 21916 sayılı Resmi Gazete ek 12). Şimdi, yasal düzenlemelerin anlatımından sonra davada pasif husumet
ehliyetine ilişkin sorunun çözümlenmesinde dayanılması gereken yasal dayanakların ve devir hukuku yönünden açıklamaların yapılmasına sıra gelmiştir. Hemen belirtelim ki, İktisadi Devlet Teşekkülleri 233 sayılı KHK.'de saklı tutulan hususlar dışında "Özel Hukuk Hükümlerine" tabidirler (Bkz. 233 sayılı KHK. md. 4/2). Ne varki 233 sayılı KHK, Teşebbüs, müessese ve diğer birimlerin tasfiye ve devrini düzenlemiş, fakat sorumluluk yönünden Özel bir hüküm getirmemiştir (md. 38/1). Hemen belirtelim ki, 233 sayılı KHK 4/2

Aynı Kategorideki Diğer İçerikler
Yargıtay Kararı
5/13/2016 2:12:03 PM
Yargıtay Kararı
5/13/2016 2:10:36 PM
Yargıtay Kararı
5/13/2016 2:09:17 PM
Yargıtay Kararı
5/13/2016 2:08:01 PM
Yargıtay Kararı
5/13/2016 2:06:56 PM
Yargıtay Kararı
5/13/2016 2:05:40 PM
Yargıtay Kararı
5/13/2016 2:04:27 PM
Yargıtay Kararı
5/13/2016 2:03:13 PM
Yargıtay Kararı
8/29/2014 2:03:42 PM
Yargıtay Kararı
8/29/2014 2:02:45 PM

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 27681
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0