Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
Bedelsiz yol terki yapılan yerin parsellenmesi - Nette Hukuk - İnsan Hakları ve Hukuk Sitesi
Anasayfa » Kanun Metni » Bedelsiz Yol Terki Yapılan Yerin Parsellenmesi
Dairesi: YARGITAY 18. Hukuk Dairesi
Karar Tarihi: 12/8/2015
Esas No: 2015/18718
Karar No: 2015/18079

divfont face="Arial, Verdana"span style="font-size: 13.3333px;"Dava dilekçesinde, kamulaştırmasız el atma nedenine dayalı olarak sayılı taşınmaz bedelinin tahsili için açılan ilk davada saklı tutulan bölümün faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir./span/font/divdivfont face="Arial, Verdana"span style="font-size: 13.3333px;"br//span/font/divdivfont face="Arial, Verdana"span style="font-size: 13.3333px;"Y A R G I T A Y K A R A R I/span/font/divdivfont face="Arial, Verdana"span style="font-size: 13.3333px;"br//span/font/divdivfont face="Arial, Verdana"span style="font-size: 13.3333px;"Temyiz istemlerinin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:/span/font/divdivfont face="Arial, Verdana"span style="font-size: 13.3333px;"br//span/font/divdivfont face="Arial, Verdana"span style="font-size: 13.3333px;"Dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesinde; davacı E.. B..’nın dava konusu 1833 ada 3 parselde 193/2400 pay sahibi olduğu, taşınmazla ilgili olarak daha önce kamulaştırmasız el koyma nedeniyle tazminat davası açıldığı, 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2009/278-2011/239 sayılı kararı ile sonuçlandığı, fazlaya ilişkin haklarının saklı tutulduğu, hissesine karşılık bedelin 491.138,00 TL tespit edildiği, ilk davada 41.595,36 TL tahsiline karar verildiği, geriye kalan 449.542,64 TL’nin ilk dava tarihi olan 01.12.2009 tarihinden itibaren yasal faizi ile tahsilini talep ettiği, 08.05.2013 tarihinde açılan bu davada İzmir 10. Asliye Hukuk Mahkemesinin 09.05.2013 tarih 2013/237-2013/221 sayılı kararı ile yargılamaya 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/401 Esas sayılı dosya üzerinden devam edilmesi için birleştirme kararı verildiği, birleştirilen dosya üzerinden yapılan yargılama sırasında ise (2012/401 Esas sayılı dosyada) 03.03.2014 tarihli celsede bu kez birleştirme karar verildiği belirtilen 10. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/237 Esas-221 Karar sayılı dosyası hakkında tefrik kararı verilerek 9. Asliye Hukuk Mahkemesi 2014/147 Esas sayılı dosyası üzerinden yargılamaya devam edildiği ve taşınmazın kamulaştırmasız el atma bedelinin 449.542,64-TL olduğu belirtilerek davalıdan tahsiline, fen raporunda belirtilen şekilde davacı payının davalı lehine yol olarak tapudan terkinine karar verildiği anlaşılmıştır./span/font/divdivfont face="Arial, Verdana"span style="font-size: 13.3333px;"br//span/font/divdivfont face="Arial, Verdana"span style="font-size: 13.3333px;"Dava konusu taşınmaz 1833 ada 3 parsel 17.963 m² yüzölçümünde olup bunun 1.558 m²’lik kısmına yol olarak el atıldığı (368 ve 369 numaralı sokaklar), geri kalan kısmına fiilen el atma bulunmadığı tespit edilmiştir. /span/font/divdivfont face="Arial, Verdana"span style="font-size: 13.3333px;"br//span/font/divdivfont face="Arial, Verdana"span style="font-size: 13.3333px;"Dava konusu taşınmaz hakkında açılan ilk dava dosyasının incelenmesinde ise; davacı E.. B.. vekilince kamulaştırmasız el koyma nedeniyle dava açıldığı, 4. Asliye Hukuk Mahkemesi 2009/521-2009/431 sayılı kararı ile aynı taşınmaz paydaşı tarafından açılan başka bir dosya (9. Asliye Hukuk Mahkemesi 2009/278 esas) ile birleştirilmesine karar verildiği, yargılama sonucunda 9. Asliye Hukuk Mahkemesi 2009/278-2011/239 sayılı kararında, “dava konusu taşınmazın 1.558 m²'lik kısmına yol yapılmak suretiyle geriye kalan kısımlarının da Belediye Hizmet Alanı olarak belirlenmesi nedeniyle konut alanı olarak kullanılamaması ve davacıların kullanımının bu şekilde kayden engellenmesi ayrıca bu yerin İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca 7.5 yıllık kamulaştırma imar programında yer alması” gerekçeleri belirtilerek dava konusu taşınmazdaki davacılar E.. B.. ve Osman Vedat Gürkaynak hisselerinin tamamı iptal edilerek yol olarak el atılan 1.558 m² kısım hakkında paylarının yol olarak terkinine, geriye kalan kısımlar yönünden ise davacılar hisselerinin iptali ile davalı İ.. B.. adına tesciline, talep ve ıslah miktarı dikkate alınarak davacılar Osman Vedat Gürkaynak'ın hissesine karşılık 86.423,52-TL'nin, E.. B..’nın hissesine karşılık 41.595,36 TL'nin davalı İ.. B..ndan tahsiline karar verilmiştir. /span/font/divdivfont face="Arial, Verdana"span style="font-size: 13.3333px;"br//span/font/divdivfont face="Arial, Verdana"span style="font-size: 13.3333px;"Bu kararın temyizi üzerine 5.Hukuk Dairesinin 2012/2293 Esas- 2012/6751 Karar sayılı ilamı ile hükmün bozulmasına karar verilmiş, bozma sonrası yeniden yapılan yargılama ile 9. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 13.10.2014 tarih 2012/401 Esas-2014/488 sayılı hüküm kurulmuştur. Bu kararda; mahkemece daha önce birleştirme kararı ile dahil edilen dosyalar hakkında ayırma kararı verildiği [ birleşerek gelen İzmir 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/238 Esas 2013/309 Karar sayılı, ( yeni esas 2014/148 ) İzmir 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/39 Esas 5 Karar, (yeni esas 2014/149) İzmir 10. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/237 Esas 2013/221 Karar sayılı dosyalarının (yeni esas 2014/147) ayrılmasına] belirtilerek sadece el atılan 1.558 m²’lik kısımdaki hisselerin yol olarak terkinine karar verildiği, davacı Osman Vedat Gürkaynak'ın hissesinin 86.423,52 TL, E.. B.. hissesinin de 42.598,00 TL olduğu açıklanarak toplam 129.021,52 TL’nin davalı İ.. B..ndan tahsiline karar verildiği, hükmedilen bedellerin sadece el atılan kısımlara ilişkin olduğu anlaşılmıştır. /span/font/divdivfont face="Arial, Verdana"span style="font-size: 13.3333px;"br//span/font/divdivfont face="Arial, Verdana"span style="font-size: 13.3333px;"Bu kararın da temyiz edilmesi üzerine Dairemiz 2015/591 Esas- 2015/5871 Karar sayılı ilamı ile “Birleşen dosya açısından bozma öncesi 41.595,36 TL üzerinden ıslah yapıldığı anlaşıldığından, bozma sonrasında yeniden ıslah yapılamayacağı dikkate alınmadan fazla bedele hükmedilmesi, taşınmazın tapu kaydında mevcut davacılardan Osman Vedat Gürkaynak'a ait hisse üzerinde bulunan haciz şerhinin hükmedilen bedele yansıtılması gerektiğinin düşünülmemesi ve harç ve vekalet ücretinin nispi olarak uygulanması gerektiği” hususlarından hükmün bozulmasına karar verilmiştir. /span/font/divdivfont face="Arial, Verdana"span style="font-size: 13.3333px;"br//span/font/divdivfont face="Arial, Verdana"span style="font-size: 13.3333px;"Tüm yukarıda yapılan açıklamalar sonucunda; ilk olarak açılan asıl davada taşınmazın fiilen el atılan 1.558 m²’lik bölümü yönünden davanın kabulüne karar verilip bu kısma ilişkin bedelin tahsiline karar verildiği, fiilen el atılan kısımda davacı E.. B..’nın hissesi karşılığının 42.598,00 TL olduğu, asıl davada 41.595,36 TL’ye hükmedilmesi gerektiği belirtilerek kararın bozulduğu, fazlaya /span/font/divdivfont face="Arial, Verdana"span style="font-size: 13.3333px;"br//span/font/divdivfont face="Arial, Verdana"span style="font-size: 13.3333px;"ilişkin olarak açılan bu davada bakiye istenebilecek bedelin 1.002,64 TL olduğu, davacının hissesini 12.05.2014 tarihinde Osman Vedat Gürkaynak'a devrettiği anlaşılmış olup, hal böyle olunca;/span/font/divdivfont face="Arial, Verdana"span style="font-size: 13.3333px;"br//span/font/divdivfont face="Arial, Verdana"span style="font-size: 13.3333px;"1-Davacı E.. B..’nın taşınmazdaki payını Osman Vedat Gürkaynak’a devrettiği ve davaya onun adına devam edilip kısa kararda bu husus belirtildiği halde gerekçeli karar başlığında davacı Osman Vedat Gürkaynak yerine eski malik E.. B.. adının yazılması,/span/font/divdivfont face="Arial, Verdana"span style="font-size: 13.3333px;"br//span/font/divdivfont face="Arial, Verdana"span style="font-size: 13.3333px;"2-Davanın, daha önce açılan ilk davada davacı E.. B..’na ait hisse yönünden saklı tutulan fazlaya ilişkin hak nedeniyle açılan ek dava niteliğinde olduğu ve asıl davada tapudaki hissenin iptali ile yol olarak terkinine karar verildiği halde yeniden terkin hükmü kurulması, /span/font/divdivfont face="Arial, Verdana"span style="font-size: 13.3333px;"br//span/font/divdivfont face="Arial, Verdana"span style="font-size: 13.3333px;"3-İlk davada sadece el atılan 1.558 m²’ lik kısım yönünden davanın kabulüne karar verildiği halde, taşınmazın tamamı yönünden talebin kabul edildiği şeklinde hatalı değerlendirme yapılmak suretiyle tüm hisse bedeline hükmedilmesi,/span/font/divdivfont face="Arial, Verdana"span style="font-size: 13.3333px;"br//span/font/divdivfont face="Arial, Verdana"span style="font-size: 13.3333px;"4-Davanın, ek dava niteliğinde olduğu nazara alınarak dava konusu taşınmaz bedeli ilk dava tarihine göre belirlendiğinden hükmedilen bedele de ilk dava tarihinden itibaren yasal faiz uygulanması gerektiğinin düşünülmemesi,/span/font/divdivfont face="Arial, Verdana"span style="font-size: 13.3333px;"br//span/font/divdivfont face="Arial, Verdana"span style="font-size: 13.3333px;"5-Davacı Osman Vedat Gürkaynak hissesi üzerinde bulunan haciz şerhinin hükmedilen bedele yansıtılmaması,/span/font/divdivfont face="Arial, Verdana"span style="font-size: 13.3333px;"br//span/font/divdivfont face="Arial, Verdana"span style="font-size: 13.3333px;"Doğru görülmemiştir./span/font/divdivfont face="Arial, Verdana"span style="font-size: 13.3333px;"br//span/font/divdivfont face="Arial, Verdana"span style="font-size: 13.3333px;"6-Ayrıca 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 6487 sayılı Kanunla değiştirilen Geçici 6.maddesinin onikinci ve onüçüncü fıkraları 13.03.2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi'nin 13.11.2014 tarih, 2013/95 Esas ve 2014/176 Karar sayılı kararıyla iptal edildiğinden; 04.11.1983 tarihinden sonra el atılan taşınmazlar yönünden, kamulaştırmasız el atma nedeniyle açılan davalarda, mahkeme ve icra harçları ile her türlü vekalet ücretinin nispi olarak uygulanması gerektiği hususu yönünden de kararın bozulması gerekmiştir. /span/font/divdivfont face="Arial, Verdana"span style="font-size: 13.3333px;"br//span/font/divdivfont face="Arial, Verdana"span style="font-size: 13.3333px;"Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harçlarının istek halinde temyiz edenlere iadesine, 08.12.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi./span/font/divdiv style="font-family: Arial, Verdana; font-size: 10pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; line-height: normal;"br//div

Aynı Kategorideki Diğer İçerikler
Yargıtay Kararı
5/13/2016 2:12:03 PM
Yargıtay Kararı
5/13/2016 2:10:36 PM
Yargıtay Kararı
5/13/2016 2:09:17 PM
Yargıtay Kararı
5/13/2016 2:08:01 PM
Yargıtay Kararı
5/13/2016 2:06:56 PM
Yargıtay Kararı
5/13/2016 2:05:40 PM
Yargıtay Kararı
5/13/2016 2:03:13 PM
Yargıtay Kararı
8/29/2014 2:03:42 PM
Yargıtay Kararı
8/29/2014 2:02:45 PM
Yargıtay Kararı
8/29/2014 12:20:18 PM

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 45741
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0