Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
İdare mahkemesi kararlarına karşı danıştayda temyiz süresi, süre aşımı - Nette Hukuk - İnsan Hakları ve Hukuk Sitesi
Anasayfa » Kanun Metni » İdare Mahkemesi Kararlarına Karşı Danıştayda Temyiz Süresi, Süre Aşımı
Dairesi: Danıştay 12. Daire Başkanlığı
Karar Tarihi: 10/6/2015
Esas No: 2015/3730
Karar No: 2015/4988

divfont face="Arial, Verdana"span style="font-size: 13.3333px;"İstemin Özeti : Şanlıurfa 1. İdare Mahkemesince verilen 20/02/2015 tarihli ve E:2014/676, K:2015/248 sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. /span/font/divdivfont face="Arial, Verdana"span style="font-size: 13.3333px;"br//span/font/divdivfont face="Arial, Verdana"span style="font-size: 13.3333px;"Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır. /span/font/divdivfont face="Arial, Verdana"span style="font-size: 13.3333px;"br//span/font/divdivfont face="Arial, Verdana"span style="font-size: 13.3333px;"br//span/font/divdivfont face="Arial, Verdana"span style="font-size: 13.3333px;"TÜRK MİLLETİ ADINA/span/font/divdivfont face="Arial, Verdana"span style="font-size: 13.3333px;"Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 14. maddesi uyarınca Tetkik Hakimi ...'ın açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği düşünüldü:/span/font/divdivfont face="Arial, Verdana"span style="font-size: 13.3333px;"br//span/font/divdivfont face="Arial, Verdana"span style="font-size: 13.3333px;"2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 46. maddesinin 2. fıkrasında, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde, Danıştay dava daireleri ile idare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarına karşı tebliğ tarihini izleyen otuz gün içinde Danıştay'da temyiz yoluna başvurulabileceği, 48. maddenin 6. fıkrasında, temyizin kanuni süre geçtikten sonra yapılması halinde, kararı veren mahkeme, ilk derece mahkemesi olarak davaya bakan Danıştay dairesince temyiz isteminin reddine karar verileceği Mahkemenin veya Danıştay dairesinin bu kararlarına karşı tebliğ tarihini izleyen günden itibaren yedi gun içinde temyiz yoluna başvurulabileceği, 7. fıkrasında ise temyizin kanuni süre geçtikten sonra yapıldığı hususlarının dosyanın gönderildiği Danıştayın ilgili dairesi ve kurulunca saptanması halinde de, 6 ncı fıkrada sözü edilen kararların daire ve kurulca verileceği hükme bağlanmıştır./span/font/divdivfont face="Arial, Verdana"span style="font-size: 13.3333px;"br//span/font/divdivfont face="Arial, Verdana"span style="font-size: 13.3333px;"Dosyanın incelenmesinden; Şanlıurfa 1. İdare Mahkemesince verilen 20/02/2015 tarihli ve E:2014/676, K:2015/248 sayılı kararın davacıya usulüne uygun olarak 06.04.2015 tarihinde tebliğ edildiği, davacının 15.05.2015 havale tarihli dilekçe ile bahsi geçen kararı temyiz ettiği anlaşılmaktadır./span/font/divdivfont face="Arial, Verdana"span style="font-size: 13.3333px;"br//span/font/divdivfont face="Arial, Verdana"span style="font-size: 13.3333px;"Bu durumda, davacının 06.04.2015 tarihinde tebliğ edilen karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde temyiz etmesi gerekirken (en son gün 06.05.2015 çarşamba günü) yasal süresi geçtikten sonra 15.05.2015 havale tarihli dilekçe ile yapılan temyiz başvurusunda süreaşımı bulunduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır./span/font/divdivfont face="Arial, Verdana"span style="font-size: 13.3333px;"br//span/font/divdivfont face="Arial, Verdana"span style="font-size: 13.3333px;"Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin süreaşımı nedeniyle reddine, temyiz yargılama giderinin davalı idare üzerinde bırakılmasına, kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 06/10/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi./span/font/div

Aynı Kategorideki Diğer İçerikler
Yargıtay Kararı
5/13/2016 2:12:03 PM
Yargıtay Kararı
5/13/2016 2:10:36 PM
Yargıtay Kararı
5/13/2016 2:08:01 PM
Yargıtay Kararı
5/13/2016 2:06:56 PM
Yargıtay Kararı
5/13/2016 2:05:40 PM
Yargıtay Kararı
5/13/2016 2:04:27 PM
Yargıtay Kararı
5/13/2016 2:03:13 PM
Yargıtay Kararı
8/29/2014 2:03:42 PM
Yargıtay Kararı
8/29/2014 2:02:45 PM
Yargıtay Kararı
8/29/2014 12:20:18 PM

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 23359
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0