Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
Memur doktora verilen aylıktan kesme cezasının iptali istemi - Nette Hukuk - İnsan Hakları ve Hukuk Sitesi
Anasayfa » Kanun Metni » Memur Doktora Verilen Aylıktan Kesme Cezasının Iptali Istemi
Dairesi: Danıştay 12. Daire Başkanlığı
Karar Tarihi: 11/19/2015
Esas No: 2011/9051
Karar No: 2015/6072

divfont face="Arial, Verdana"span style="font-size: 13.3333px;"İstemin Özeti : .... Devlet Hastanesinde Çocuk Cerrahi Uzmanı olarak görev yapan davacının, Kozan Devlet Hastanesi Başhekimliği yaptığı döneme ilişkin olarak hakkında yapılan soruşturma neticesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/C-a maddesi uyarınca 1/10 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 05.10.2010 günlü ve 237116 sayılı işlemin iptali ve yapılan kesintinin yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılan davada, refakat hizmetlerinin ve rasyon hesaplarının ilgili dal uzmanlarının lüzum göstermesi üzerine değil, hastane giriş ve çıkışlarında kolaylık sağlanması amacıyla yoğun bakım ünitesi dahil yatan her hasta için bir yakınına refakat kartı verilerek refakatçi bırakılmasından ve bunlarla ilgili Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği'nin 62 ve 91. maddelerine aykırı olarak yemek hizmetleri verilmesinin usul haline getirildiğinin sabit olduğu, başhekimin görev ve yetkilerinin düzenlendiği anılan yönetmeliğin 110. maddesi uyarınca davacıya isnat edilen fiilerin, kurumun bütün personelinin görev ve hizmetle ilgili hallerde doğrudan doğruya amiri olan ve anılan personel üzerinde denetim yetkisi bulunan davacının görev ve yetki alanına girdiği anlaşıldığından davacının 1/10 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddi yolunda Adana 2. İdare Mahkemesince verilen 29/07/2011 tarihli ve E:2010/2031, K:2011/1482 sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. /span/font/divdivfont face="Arial, Verdana"span style="font-size: 13.3333px;"br//span/font/divdivfont face="Arial, Verdana"span style="font-size: 13.3333px;"Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır. /span/font/divdivfont face="Arial, Verdana"span style="font-size: 13.3333px;"br//span/font/divdivfont face="Arial, Verdana"span style="font-size: 13.3333px;"Danıştay Tetkik Hâkimi Düşüncesi : Kararın onanması gerektiği düşünülmektedir./span/font/divdivfont face="Arial, Verdana"span style="font-size: 13.3333px;"br//span/font/divdivfont face="Arial, Verdana"span style="font-size: 13.3333px;"br//span/font/divdivfont face="Arial, Verdana"span style="font-size: 13.3333px;"TÜRK MİLLETİ ADINA/span/font/divdivfont face="Arial, Verdana"span style="font-size: 13.3333px;"br//span/font/divdivfont face="Arial, Verdana"span style="font-size: 13.3333px;"Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:/span/font/divdivfont face="Arial, Verdana"span style="font-size: 13.3333px;"br//span/font/divdivfont face="Arial, Verdana"span style="font-size: 13.3333px;"İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 19/11/2015 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi. /span/font/divdivfont face="Arial, Verdana"span style="font-size: 13.3333px;"br//span/font/divdivfont face="Arial, Verdana"span style="font-size: 13.3333px;"br//span/font/divdivfont face="Arial, Verdana"span style="font-size: 13.3333px;"(X) KARŞI OY :/span/font/divdivfont face="Arial, Verdana"span style="font-size: 13.3333px;"Bakılan davada, davacının eyleminde “kasıtlı” olduğuna ilişkin somut bir bilgi veya belgenin ortaya konulamadığı anlaşıldığından, davacının temyiz istemi kabul edilerek davanın reddi yolundaki mahkeme kararının anılan gerekçe ile bozulması gerektiği görüşüyle çoğunluk kararına katılmıyoruz./span/font/div

Aynı Kategorideki Diğer İçerikler
Yargıtay Kararı
5/13/2016 2:12:03 PM
Yargıtay Kararı
5/13/2016 2:09:17 PM
Yargıtay Kararı
5/13/2016 2:08:01 PM
Yargıtay Kararı
5/13/2016 2:06:56 PM
Yargıtay Kararı
5/13/2016 2:05:40 PM
Yargıtay Kararı
5/13/2016 2:04:27 PM
Yargıtay Kararı
5/13/2016 2:03:13 PM
Yargıtay Kararı
8/29/2014 2:03:42 PM
Yargıtay Kararı
8/29/2014 2:02:45 PM
Yargıtay Kararı
8/29/2014 12:20:18 PM

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 46873
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0