Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
Disiplin cezası vermeden önce savunma hakkı tanınmaması - Nette Hukuk - İnsan Hakları ve Hukuk Sitesi
Anasayfa » Yargitay Karari » Disiplin Cezası Vermeden Önce Savunma Hakkı Tanınmaması
Dairesi: Danıştay 12. Daire Başkanlığı
Karar Tarihi: 10/6/2015
Esas No: 2015/3087
Karar No: 2015/5007

divfont face="Arial, Verdana"span style="font-size: 13.3333px;"İstemin Özeti :Davacının, zabıta memurluğu görevinden çıkarılarak memur kadrosuna atanmasına ilişkin 12.04.2010 olur tarihli ... Belediyesi Disiplin Kurulu'nun 09/04/2010 tarih ve 1 sayılı kararının iptali ile anılan işlem nedeniyle uğramış olduğu maddi kayıpların faiziyle birlikte tazmini istemiyle açılan davada, davacıya savunma vermesi için 7 günden az olmamak üzere süre verilmemesi, sendika üyesi olması nedeniyle disiplin kurulunda sendika temsilcisinin bulunmaması ve disiplin kurulu kararında zabıta memurluğu görevinden çıkarılmasının dayanağı mevzuatın belirtilmemesi nedenleriyle dava konusu işlemin şekil yönünden hukuka uygun olmadığı, ayrıca dava konusu işleme dayanak alınan olayda davacının iddia edilen fiili işlediğine ilişkin olarak şikayetçinin beyanı dışında herhangi bir somut bilgi ve belge bulunmadığı, davalı idarenin savunmasında ileri sürdüğü iddialarının maddi delillerle tevsik edilmediği, bu haliyle fiilin sübut bulduğu hususunun şüpheye yer vermeyecek şekilde kesin delillerle ortaya konulmadığı görüldüğünden dava konusu işlemde sebep yönünden de hukuka uyarlık bulunmadığı, hukuka uygun bulunmayan işlem nedeniyle davacının mahrum kaldığı parasal haklarının da davacıya ödenmesi gerektiği gerekçeleriyle dava konusu işlemin iptali, anılan işlem nedeniyle davacının yoksun kaldığı maddi haklarının davanın açıldığı 14.04.2010 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesi yolunda İstanbul 4. İdare Mahkemesi'nce verilen 28/12/2010 tarihli ve E:2010/742, K:2010/2545 sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. /span/font/divdivfont face="Arial, Verdana"span style="font-size: 13.3333px;"br//span/font/divdivfont face="Arial, Verdana"span style="font-size: 13.3333px;"Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir. /span/font/divdivfont face="Arial, Verdana"span style="font-size: 13.3333px;"br//span/font/divdivfont face="Arial, Verdana"span style="font-size: 13.3333px;"Danıştay Tetkik Hâkimi Düşüncesi : Kararın onanması gerektiği düşünülmektedir./span/font/divdivfont face="Arial, Verdana"span style="font-size: 13.3333px;"br//span/font/divdivfont face="Arial, Verdana"span style="font-size: 13.3333px;"TÜRK MİLLETİ ADINA/span/font/divdivfont face="Arial, Verdana"span style="font-size: 13.3333px;"Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:/span/font/divdivfont face="Arial, Verdana"span style="font-size: 13.3333px;"br//span/font/divdivfont face="Arial, Verdana"span style="font-size: 13.3333px;"İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 06/10/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi. /span/font/div

Aynı Kategorideki Diğer İçerikler
Yargıtay Kararı
5/13/2016 2:10:36 PM
Yargıtay Kararı
5/13/2016 2:09:17 PM
Yargıtay Kararı
5/13/2016 2:08:01 PM
Yargıtay Kararı
5/13/2016 2:06:56 PM
Yargıtay Kararı
5/13/2016 2:05:40 PM
Yargıtay Kararı
5/13/2016 2:04:27 PM
Yargıtay Kararı
5/13/2016 2:03:13 PM
Yargıtay Kararı
8/29/2014 2:03:42 PM
Yargıtay Kararı
8/29/2014 2:02:45 PM
Yargıtay Kararı
8/29/2014 12:20:18 PM

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 53218
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0